صنایع چوبی و چوب کاری

Posted on at


                                        صنایع چوبی و چوب کاری

صنایع چوب کاری و استفاده از چوب در ساختن لوازم و ضروریات زنده گی از قدیم در وطن ما رواج داشته است.

هزاران سال قبل مردم ما وسایل و دستگاه های چوبی را خود می ساختند و استفاده می کردند که در زیر عده یی از آن ها را معرفی می کنیم.

وسایل چوبی

یوغ و اسپار، جواز، دستگاه کرباس بافی، گهواره، چرخ ریسنده گی، اورچوغ و چیلک ریسنده گی، چمچه، کلفیز، کرسان (طبق)، ساغو، نعلین چوبی، کفش چوبی، هاونگ چوبی، شانۀ بافنده گی، دستگاه ندافی، نیزه، کمان، دروازه، الماری، چوکی، میز و تخت خواب های خراطی و حکاکی و همچنان بعضی و سایل موسیقی و امثال آن از جمله وسایل چوبی میباشد که از چوب های مختلف ساخته می شوند.

گهواره

آسایشگاه بسیار خوب برای خوابیدن کودک نوزاد تا سنین یک و نیم الی دوساله گی است گهواره را از چوب می سازند و در تخته های آن گل های زیبا زا کندن کاری می نمایند و توشک ولوازم را حتی کودک را در آن جا به جا می کنند.

گهواره برای پرورش کودک بهترین وسیله است هیچ جایی را حت تر و امن تر از گهواره برای کودک نیست چون از خطر های زیر پا شدن، سوختن، چیز را بلعیدن، خنک خوردن و امثال آن به طور کامل مصؤون و محفوظ می باشد.

      About the author

160