سخنرانی سردبیر ناتو در پارلمان ناتو

Posted on at


سردبیر ناو در پارلما ناتو در حضور نمایندگان آن صحبت میکند. او در مورد اکراین و بحران آن که مسبب آن روسیه قلمداد میشود توضیع میدهد. اعضای ناتو و همکاران آن با اکراین خواهند ایستاد تا از این بحران عبور کند و مصمم اند تا هرچه لازم باشد و بتوانند برای نگهبانی از اعضای خود انجام دهند. همبستگی اکراین باید بر اساس خواست مردم آن ثابت باشد و بدون خدشه.اعضای ناتو ضرورت دارند تا بودجه نظامی خود را افزایش دهند و بر هزینه های خود بیفزایند. توصیه میگردد که آنها بیشتر کارها را بر اساس همکاری های چند ملیتی انجام دهند تا تنها و در سطح ملی. آنها باید به طرف دفاع جمعی, مدیریت بحران و همکاری امنیتی پیش روند. اعضای پارلمان ناتو باید در مورد تنوع مواد سوخت و دفاع جمعی تصمیم بگیرند.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160