آ ب

Posted on at


آب مایه حیات زندگی انسان می باشد.وبدون آب زندگی کردن دشوار می باشد.وآب یک نعمت خوب خداوندی که برای انسان هابخشیده است .چون تمام زنده جان ها وانسان ها به آب ضرورت دارند.وانسان باید از آب به طریق معقول استفاده کند.وصرف جویی واز اصراف کردن خوداری کنید.چون خداوند(ج)این نعمت با ارزش برای ما ارزانی کرده است .آب در طبیعت به طریق های مختلف کار گرفته می شود.ووجوددارد.مانند:آب چشمه ،آب کاریز،آب چاه،آب دریا،دریاچه ،اقیانوس،ودیگر آب های باارزش در دنیا وجود دارد.


وآب در زندگی بسیار مهم وباارزش وباید انسان قدرآب را بداند.اگر در دنیا آب وجودنمی داشت.زراعت،زندگی،باغداری نمی شود.وانسان ها مواد خوراکه خودرا نمی توانستند.کشت وزرع کنند.چون تمام حاصلات زندگی به آب ضرورت دارد.واگرموادخوراکه در جهان وجود نمی داشت .امکان بودمردم از گشنگی جان خودرا ازدست می دادند.ودر زندگی از همه مهم ترآب،وغذامیباشد.وهمچنان حیوانات هم جان شان را از دست می دادند.آب را بایدپاک مصرف کنیم .چون بعضی ازآب ها پاک نمی باشند.که باعث مریضی های گوناگون برای انسان به وجود می آید.


انسان بایدآب نوشیدنی خودراجوش ویاازآب معدنی استفاده کند.ویاازکلورین دربین آب انداخته تامیکروب آن ازبین برود.وتا تصفیه گردد.خصوصااطفال وکلان سال ها بیشتربه آب ضرورت دارند.وبه آب پاک ونوشیدنی های پاک ضرورت دارند.وآب ناپاک دشمن جان انسان می باشد.واگرآب پاک نباشد.وبیماری های خطرناک برای انسان روخ می دهد.مانند:پیچش ودیگر مریضی ها برایش روخ می دهد.پس بهترین کارهمین است که آب را جوش بدهیم بعد که سرد شد.مصرف کنیم .وباید سرآب را بپوشانیم


 


تا میکروب ها وکثافات داخل آب نگردد.وآب راآلوده نسازد.ازآانسان برای نوشیدن ودرست کردن نوشیدنی ها مصرف می شود.ویا برای لباس شستن ازآب استفاده می کنیم .وتمیز کردن محیط که زندگی می کنیم .استفاده می شود.ویا در جایی که کثافات وجوددارد می توانیم .کثافات را جمع کرده وبعدباآب بشوییم .تا بروزمیکروب ها درداخل خانه ما نگردد.ودولت برای اینکه مردم ازآب صحیح وتصفیه شده کار بگیرند.نل های بازاررابرای خانواده ها مهیاء کرده است .ونل های آب بازاربسیارپاک وتصفیه شده می باشد.وانسان بایدازآب درست استفاده کند.


 


وآب را هدرندهیم چون بسیارگناه دارد.وقرآن آماده است .که بخوریدوبیاشامید. ولی اصراف نکنید.واز همه مهم ترآب برای حمام کردن استفاده می شود.که انسان می تواند.برای پاکی وتمیزی بدن وخوشبویی بدن خودازآب استفاده کند.واگرانسان خودرانشوید.جان انسان چرک گردیده وبوی می دهد.وباعث مریضی های گوناگون گرفتار می شود.پس برای ما مسلمانان لازم است.که ازآب به خوبی استفاده کنیم وانسان بایدکوشش کند.که حدااقل روزانه 8 گیلااس آب مصرف کند.چون بدن انسان ضرورت داردوخصوصادر وقت تابستان باید زیادآب بنوشیم چون انسان زیاد عرق کرده آب بدن انسان کم می شود  .About the author

160