کاینات

Posted on at


 


یکی از دلایل یزرگی و عظمت خداوند (ج) عبارت از عطا و آفریدن کاینات میباشد خداوند(ج) انسان ها را دوست دارد و بهخاطر همین انسان ها سرور کاینات حضرت محمد (ص) این کاینات و جهان را آفریده است .


 


 


 


اگر ما به زیبایی و شکل میزان شده کاینات نګاهی بی اندازیم مشاهده خواهید کرد که خداوند (ج) با چی قسم عظمت وبزرگی این جهان را آفریده استو با چی نعمت های زیبا آن را آراسته کرده است اما انسان ها به این هم به نعمت ها و شگوفایی که خداوند (ج) برای ماعطا کرده است توچه دقیقی ندارند


 


.


حالت آن این است که مشاهده روز مره این نعمت ها باعث بی توجعی در اصل و شکل باطنی آن ها شده است.


انسان باید با وجود این نعمت ها که عبارت از :دریاهای خروشان،ستاره گان زیبا و براق،زمین رام شوده، آسمانوسعی،طبیت زیبا و با شکوه هزاران نعمت دیگر شکر نعمت خداوند (ج) کرده و از هر نعمتی که خداوند برای ما اعطاکرده استفاده درست کرد


 .و در مقابل این نعمت های خداوند شکر گزاری کرده و از این نعمت ها استفاده مفید کرده بعی انسان ها هستند که از این نعمت ها استفاده کرده ولی شکر گزاری آن را نمی کنند ولی خیلی کم تیر نشوده از این نعمت ها دور می شوندچون انسان نه باید بدون کدام توشه و حکمت از این جهان پر رمز و راز نه رود.


 


 


 


 


      About the author

160