خانواده

Posted on atعبارت از جمعی از افراد با هم یکجا شده و خانواده را تشکیل میدهند.یعنی یک مرد و یک زن عضو یک جامعه با هم ازدواج کرده و بقای نسل را ادامه میدهند و به این ترنیب افراد جامعه صاحب خانواده و اعضای فامیل میشوند.

اعضای خانواده همراه هم دیگر روابط گرمی دارند و همراه هم دیگر همیشه در غم و خوشی یکجا هستند و از با هم بودن لذت میبرند .
خانواده تشکیل شده از مادر پدر و اولاد ها است روابط خانواده با هم بسیار شیرین است رابطه خواهر برادر رابطه فرزند و مادر یا فرزند و پدر این روابط بسیار شیرین است و جز این روابط شیرینتر در زندهگی فردی نیست و روابط شان بسیار گرم است و هیچ کس نمیتواند این روابط را سرد سازد روابط خانواده را میتوان مانند سنگ مستحکمی تشبیح کرد که هیچ کس نمیتوند آن سنگ را پارچه پارچه سازد.و یا روابط خانواده مانند بدنی است که اگر عضوی بدرد آید دیگراعضا هم ناراحت هستند مانند اگر یکی از فرزندان خانواده رنج یا دردی داشته باشد تمام اعضای فامیل در آن رنج یا درد شریک میشوند و یا مهربان ترین عضو فامیل یعنی مادر که در آن و قت مانند شمعی آب میشود.
در بعضی خانواده ها جنگ ها خورد و کوچکی میشود که باعث بوجود آمدن اختلالات عصبی نزد اطفال میشودخانواده های افغان باید در این حصه زیاد معتاد باشند تا فرزندان شان در یک محیط آرام بزرگ شود. آیا کسی میتواند بدون خانواده یک زندهگی خوبی داشت؟؟؟؟


بنظر مه هیچ شخصی نمیتواند بودن خانواده زندهگی خوبی داشت تا کسی روابط گرم خانواده را در آغوش نگرفته باشد نمیتواند در جامعه یک شخص اجتماعی بود این خانواده است که تمام رفتار و کردار را به اولاد خویش می آموزاند تا در جامعه یک شخص اجتماعی باشد.About the author

mariam3

I am mariam my last name is Barakay I live in herat city I am student ............

Subscribe 0
160