گزیده ی از خداوند

Posted on at


خداوند آسمان ها و زمین خدایست که کارهای زیادی را انجام داده است،این خداوند بزرگ همواره کارهای را کرده که به عنوان بهترین و پُر منفعت ترین کارها برای بشریت و تمامی موجودات بوده است...بشریت در لابلای تحقیق همواره تحقیق میکنند تا بیشتر بدانند که چگونه ساخته شده اند،به هر حال به لطف خداوند آنان توانسته اند جزء کوچکی را درک کنند که چگونه آفریده شده اند...و این جزء کوچک فقط زره ی از علم خداوند است که در دسترس بشر قرار داده است...و بشر هرگز نخواهد دانست که چگونه آفریده شده،اما این ندانستن دلیلی نیست تا که بشر از گزیده های خداوند چشم پوشی کند بلکه سبب شده است تا بشر همواره در رابطه به گزیده های خداوند تحقیق کندخداوند! یکتا،تنها،بی همتا و بی نظیر است،بشر همه حیران اند که خداوند چگونه با اینکه تنهاست و شریکی ندارد میتواند تمامی امورات را به بهترین نحو احسن انجام دهد..و سرگردان این هستند که خداوند چگونه میتواند همه چیز را بااین همه نظم و ترتیب نگهدارد،مانند:رفت و آمد شب و روز و آسمان بدون ستون که تمامی بشر را متعجب  میسازدتعجب در برابر کارهای خداوند نشان ضعف اسلام بودن است زیرا آنی که مسلمان است بدون هیچ شکی به خدا و اوامرش باور دارد..و رخ دادهای زیادی را دیده و شنیده است...و میداند که تمامی این رخداد ها به بی نظیری خداوند گواهی میدهند


مثلا کدام رخدادها؟


همه به زنده شدن بعد از مرگ ایمان داریم اما چون در دوران حضرت عیسی(ع) کفار معجزه میخواستند...خداوند به همه ثابت کرد که زنده شدن واقعیت دارد..زنده کردن نوعی از معجزات عیسی بود، که به امر خداوند مرده زنده گردانیده شد و همه را متعجب کرد. همین معجزه بسنده است تا بدانی خداوند هرکاری میتواند بکند


و یا جوان شدن زلیخا که دعای حضرت یوسف(ع) در این راستا عمل کرد، نجات موسی(ع) از مرگ آنهم به دست فرعون و سپرده شدنش به دست خود فرعون. که گویا لطف و دلسوزی مادرش در این راستا عمل کرده. یا تعبیر خواب معجزه ی از یوسف،و یا آبی که از زیر پای اسماعیل سرازیر شد این ها همه حوادثیست که به امر خداوند رخ داده است و شکل معجزه را به خود گرفته و نشان میدهد که گویا کدام چیزی سبب شده تا این رخدادها به میان بیاید


 


آری دُرست است! خداوند مهربان کارهای زیادی را انجام داده است و آنرا به نفع دیگران تمام کرده است و طوری نشان داده است که دیگران یعنی خود بشر وسیله شده اند که این کارها انجام یابد


مثلا: جوان شدن زلیخا دُرست است که دعای یوسف در این راستا عمل کرد، اما جوان کردنش کار خدا و شایسته خداوند بود


خداوند کارهای زیادی را انجام داده است که زیادتر آن کارها را ما ندیده ایم اما عقل عاجز است که نپزیرد..زیرا عقل میداند که کنترول کننده خود عقل نیز خداوند استخداوند همان خدایست که قوم لوط را کاملأ به زمین فرو برد و همان خدایست که مرحمتش را شامل حال کنعانیان کرد و آنان را از خشکسالی نجات داد


همان خدایست که یوسف را در چاه تنها نگذاشت،همان خدایست که آتش را برای ابراهیم به گلذار تبدیل کرد، همان خدایست که یاران غار را در پناه خود نگهداشت


هرکار خدا را در نظر بگیریم چیزی جزء بهترین کارها دیده نمیشود..لطف خداوند به مریم مقدس، و یا اینکه بلاخره بعد از چندین سال ذکریا صاحب فرزند شد..اینها همه چیست؟


واضع است گزیده های خداوند است که برای منفعت بندگانش انجام داده است


یاری کردن پیامبر(ص) در تمامی غزوات، کمک کردن آن در هنگام هجرت،برد آن در غزوه بدر، شکست آن در غزوه اُحد تمامی این حوادث از گزیده های خداوند است که شامل حال تمامی بندگانش کرده است و فقط برای منفعت بندگانش استمیگویند:همه در حال دعا کردند بودند تا که باران ببارد و از خوشکسالی نجات یابند، بی خبر بودند ازاینکه خداوند با کودکی هم کلام است که کفش ندارد


این یعنی مرحمت خداوند تنها منحصر به چند فرد نیست بلکه شامل حال همه است و هیچ کس را تنها نمیگذارد


تمامی رخداد ها به امر خداوند به وقوع میپیوندد ، چه آن رخداد رحمت خداوند باشد و یا عذاب خداوند...باید به یاد داشت که خداوند خیلی بخشنده است و همیشه عذابش را کنترول میکند.. باید به او باور داشت..اوست خدای که قابل پرستش است یکتا و بی نظیر استخدایا کمک مان کن About the author

160