خدایا کی شود؟

Posted on atخدایا کی نیرنگ ها فراری شود 


قلب ما خالی از فریاد و زاری شود ٰ


 نشنویم ناله مادر بی نوا را


گریه خاموش ساکت بی صدارا


 کودکان شادی کنند                                                               


 در گهواره ها بزرگان شکرانه کند در نماز ها


کشته جوانان نباشد بر شانه هاشال ماتم نیافتد بر در خانه ها


 غم و اندو نپیچد بر کوچه ها


نسیم شادی خرامان شود در جاده ها


همه اقوام دست در دست هم شوند


گلیم نفاق پاره و در هم شودتاجیک در آغوش پشتون


هزاره در کنار اوزبک


بلوچ و نورستانی


هراتی و غوریانی


سیتانی و بدخشانی


ننگرهاری و پروانی 


پنچشری و کندهاری


ترکمن و عرب همه و همه برادر و برابر شوند


ستون زخارا سازند بهر خانه ی خویش جشن  و سرودبرپا کنند


 همه یک تنم همه افغانیم


ترانه ها بر پا کنند


 با می و مستی و حدت شور و غوغا کنند


 در های امید وآرزو را به روی هم باز کنند160