مطالعه و اهمیت آن

Posted on at


به طور کلی اگر خواسته باشیم تعریف واحدی از مطالعه داشته باشیم میتوانیم این را متذکر شویم که اطلاع یافتن از چیزهایی که در اطراف ما وجود دارند و درک و فهم در رابطه با موضوعی خاص را مطالعه میگویند.تنها موردی که به وجود آورنده ی فهم در وجود آدمی میباشد مطالعه است.زیرا کسانی میتوانند به درستی زنده گی نمایند که آگاه باشند پس آگاه بودن نیز با مطالعه امکان پذیر است."زیرا به هر اندازه اگر علاقه ی ما نسبت به یک موضوع بیشتر باشد" تمرکز فکری ما برای فراگیری آن موضوع بیشتر است پس باید در هنگام انتخاب کتاب و موضوع مورد نظر دقت نماییم تا که معنی و مفهوم آنرا بهتر درک نموده و به صورت موفقیت امیز آنرا در زنده گی خود پیاده نماییم.


مطالعه یگانه عامل رسیدن به عمق واقعیت ها است, چنانچه درجه ی دانش او را بلند میبرد همانا کتابی را که مطالعه مینماییم در او پنداری است که روزی توسط دانشمندان و بزرگان در اثر وقوع بسیاری از مشکلات که در این زمینه برایشان رخ داده است.بعدا درج کتاب گردیده و در نتیجه در اثر مطالعه آن کتاب از تجربه که روزی توسط بزرگان انجام شده پند میگیریم و در زنده گی خود پیاده مینماییم. چنانچه یکی از راه های انتقال موفقیت, درج آن در کتب و انتقال آن توسط مطالعه به اشخاصی که به مطالعه اهمیت میدهند و زنده گیشان را نظر به موفقیت های حاصل شده از برحال و گذشته به پیش میبرند.


واقعا هم افرادی که به اصل مفهوم مطالعه پی میبرند که در اثر مطالعه ی دقیق نفع آن را دیده و عمل متقابلش را در زنده گی پیاده کرده باشند و چنین اشخاصی هستند که تنها کلید موفقیت شان که تنها وسیله ی باز نمودن در مشکلات و فاتح براسرار دنیوی است را مطالعه در زنده گی و اهمیت ان میدانند.پس هویداست که مطالعه انسان را میسازد, چنانچه علمی که انسان در قلبش آنرا دارد و این علم را در مشکلات متفاوت به کار انداخته و کمبودی های زنده گی خویش تن را مملو از نور و روشنایی علم میسازد و به وسیله ی ان زنده گی خود را زیبا ساخته و ذهنش را با تمام شگفتی های جهان تزیین میکند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_postAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160