استرس

Posted on at


 


استرس همه تا حدودی بااین کلمه آشنایی داریم آنرا حس کرده ایم یا هم هنوز از آن بی خبرهستیم .


استرس چیست ؟یک حالت درونی ناهنجار وبدون اراده وکنترول انسان که سیستم های بدن را تحت تاثیرخود قرار میدهد وجسما وروحا باعث اذیت انسان میشود .استرس یا به اصطلاح تشویش به سبب عوامل محرک در بدن ایجاد میشود وانسان نا آگاه دچاراش میشود .شخص که دارای استرس است اغلبا رفتار معمولی خود را از دست میدهد همچنان سلامتی جسمی وروانی خویش را نیز روز بروز از دست میدهد وتحت تاثیر استرس های درونی خود قرار میگیرد .


نشانه های استرس میتواند ظاهری ویا هم درونی باشد که شخص به آن مبتلا میشود .از نشانه های استرس .اینست که شخص احساس ناآرامی ,کم اشتهائی یابرعکس اشتهایی زیاد ,کم خوابی یابرعکس آن ,پرخاش ,بی اعتماد بودن نسبت به اطرافیان ,احساس تنهایی ,ناکامی ,ناتوانی ,ناامیدی ,بی حوصله گی ,عدم تعادل فکری ورفتاری,ترس از بیان احساسات و صدهاموارد دیگر.


استرس بیشتر در زندگی از حوادث ناگوار وغیر قابل پذیریش برای شخص اتفاق می افتد ناکامی ها ,ستم ها ,بی پروایی ها درمقابل شخص ,نرسیدن به آرزوها واز همه مهم تر ایمان ضعیف باعث بلند رفتن میزان استرس در شخص میشود .برای اینکه یک زندگی عاری از استرس وتشویش داشته باشیم باید چند نکته را مد نظر بگیریم .


1-در قدم اول ایمان مان را تقویت کنیم ایمان راسخ به خدا وتقدیر انسان را از استرس دور میدارد .


2-در زندگی هدفمند باشیم .هرگاه برای رسیدن به یک هدف ارزشمند در تلاش باشیم این نکته مثبت در زنگی میشود ودیگر مجالی برای استرس نیست.


3-اوقات وساعات خود را برنامه ریزی دقیق کنیم تامصروف باشیم وبه افکار بیهوده نپردازیم .


3-ورزش را همیشه روزانه انجام دهیم چرا که باعث سلامتی جسمی وروحی ما میشود ونشاط بیشتری را بوجود می آورد.4- ازغیبت و دورغ بپرهیزید . غیبت ودروغ از جمله گناهان است وروح انسان با گناه سازگار نیست ازهمین جهت باعث بوجود آمدن استرس وصد ها مشکل دیگر میشود .


5-از حسد وکینه دوری کنیم چرا که کینه داشتن وحسد در مقابل دیگران خود انسان را ناتوان میسازد واسترس را در شخص زیاد تر میکند .


6-عوامل را از بین ببریم . هر آنچه که ما را به استرس وا میدارد را چه در ذهن وچه در اطراف ما هست از آن دوری کنیم ذهن وافکار خود را پاک سازیم عوامل را بیابیم وخود آنها را از ذهن دورکنیم  وهر آنچه که در اطراف ما است وباعث استرس در ما میشود را یادور سازیم ویا هم خود را از آن دور کنیم .7-اعتماد به نفس داشته باشیم .عزم واراده قوی وداشتن اعتماد به نفس ما را در انجام امور یاری میرساند واسترس را فرصت نمیدهد تا ذهن را مخشوش سازد .


8-به مطالعه کتب و رسالات در مورد امورات مختلف بپردازیم تا سطح آگاهی ما بلند برود وبرانجام آنها حاکم باشیم نه اینکه پیش از انجام کاری استرس موفقیت یا ناکامی ما را ناتوان سازد .


زندگی را باید زیست این که چگونه زندگی کنیم به خود مان تعلق میگیرد


.About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160