ادامه آداب طعام خوری

Posted on at


 

ادامه آداب طعام خوری

هنگام طعام خوری  همه اعضای فامیل بر روی فرش خانه می نشینند، یکی از  جوانان لگن را می آورند و به دست ها آب می ریزند بعد خانم خانواده دسترخوان را که چند قرص نان را در آن پیچانیده ، در پیش روی شان هموار می کند و غذا را در کاسه ها با غوری ها می آورند به طور معمول دو یا سه نفر در یک کاسه می خورند و برای کودکان در ظروف جداگانه غذا می دهند.

 

خوردن غذا با گفتن "بسم الله الرحمن الرحیم" شروع می شود اگر طعام شوربا باشد نان خشک را در آن میده می کنند که نرم شود و با نان خوردن آغاز می شود  .

وقتی نان خوردن تمام شد  کاسه ها را پاک می کنند و بزرگ فامیل با شکرانه نعمت های خداو ند (ج) دعا می خواند وهمه آمین می گویند.

 

دسترخوان جمع می شود  پسر یا دختر کوچک فامیل باز هم با آفتابه و لگن به دست های همه آب می ریزند مادر یا دختر جوان ظروف را می برند و می شویند.

دراین اواخر در شهرها تغیراتی آمده که اگر طعام شوربا باشد برای هردو نفر یک کاسه و یا برای هر نفر یک کاسه می آورند.

میوه ،سلاد وسبزی را در بشقاب جداگانه می گذارند و هرکس مطابق میل خود از سالاد و سبزی با شوربا  می خورند .

خوردن سبزی و میوه در دهات کمتر رواج است به دلیل اقتصاد خراب میوه و سبزیجات را بفروش می رسانند و کمتر خودشان استفاده می کنند ، اما در این اواخر مردم به اهمیت سبزیجات و میوه جات دانسته و از آن خود شان نیزاستفاده می کنند.

 

آداب طعام خوری در محافل عروسی در روستا ها قسمی است که در خانه دسترخوان بزرگ هموار می شود همه دور دسترخوان می نشینند و درهر غوری  دو نفر و یا سه سه نفر می نشینند و به خوردن غذا شروع می کنند .

در سال های اخیر با پیشرفت و توسعه در تمام عرصه ها در فرهنگ مردم نیز تغیراتی رونما گردیده مردم روستا نیز محافل خوشی شان را در روستا ها جشن می گیرند و آداب طعام خوردن در هوتل ها متفاوت است زیرا غذا بروی میز چیده می شود و غذا با قاشق و پنجه صرف می نمایند.

 About the author

160