ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است

Posted on at


زندگی پر از خالی است هزاران بار به زمین می افتی قبل از انکه به انچه میخواهی برسی زندگی ما را در این حالت قرار نمیدهد چه درد ناک است که این خود ما هستیم که راه ها را که انرا مرور کردیم دوباره ازمایش میکنیم اما فکر نمی کنیم که راهی که یک بار ما را به مقصد نرساند بار دیگر هم نمیرساند شاید برای اینکه به خود امید بدهیم تا زندگی مجازی را که برای خود ساختیم باور کنیم زندگی انقدر به ما فشار میاورد که حتا اگر یک قدم با موفقیت فاصله داشته باشیم زانو میزنیم اما باید باور کنیم که کسانی توانستن موفقیت را به اغوش بکشند که در مقابل زندگی کم نیاوردن زیرا بعضا انسان به خود ستم میکند خود را در دامی میندازد که حتا در خواب نمیتواند خود را از ان قفس رها سازد زندگی مثل کابوس کوتاه مدت است که بعضی ها بعد ار این کابوس به سمت رویای شیرین وبعضای ها به کابوس بدهر رفته اند زندگی یعنی این که برای خود یک چانس خوشبخت شدن بدهیم نه اینکه با سر خم وترس از دیند به اینه زندگی کنیم زیرا ما ان وقت زندگی نمیکنیم .....

دنیا نیست که خوشبختی را تقسیم میکند که ما از ان ناراحت باشیم که سهم ما کم است بلکه این م هستیم که اندازه خوشبختی را در زندگی برای خود تعین میکنیم ما مثل درختی هستیم که با دادن میوه خود را قابل اهمیت میسازیم اما بعضی از ما با ندادن میوه خود را در تنور دنیا میسوزانند زندگی هیچ چیز را راه رسین اسان به ان به ما نداده است بلکه تلاش های مکرر ما است که ما را به انچه در گوشه های تاریک زندگی پنهان است میرساند زندگی زنده است وما بازیچه های ان اما بازیچه ها میتواند با زندگی بازی کنند پس خود را دسته کم نگیرید چون این ما هستیم که زنگی را میتوانیم مهر خود برای رسین به خوشبختی ابدی قرار دهیم فقد عمل است که به ما چانس این را میدهد که احساس زنده بودن را برای اولین بار احساس کنیم About the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160