سکوت سکوت

Posted on at


 

سکوت و سکوت در نگاه ها سکوت و حتی در نوشته ها سکوت واقعا چقدر پر معناست این سکوت و تنها موردی را هم که نمیتوان درست ترجمه کرد سکوت است چون گاهی این سکوت آنقدر معنا دارد که با کلمات این سکوت را نمی توان معنا کرد و در آخر باید برای معنای این سکوت، سکوت کرد

درست امروز تمام افغانستان را سکوت فرا گرفته است این هم همان سکوتیست که اصلا نمیتوان ترجمه کرد چون آنقدر درد در این سکوت شان نهفته است که نمیتوان با الفاظ بیان کرد سکوت آنها را تنها میتوان گفت که بیان گر
انواع استبداد، تعدی و ظلم است که این زمانه با بی رحمی به سر شان آورده است

مردم افغان همه در سکوت های درد آور نا امنی، بی کاری، نا امیدی و... فرو رفته اند و همینطور برای پاسخ این سکوت ها سکوت باید کرد چون نمیتوان جواب این سکوت ها را گفت چون جواب ندارند و هیچ کس نمیداند که کیزمان پایان این سکوت ها فرا خواهد رسید و همه هم برای به پایان رسیدن  این روز دارند انتظار میکشند

آیا آن روز بالاخره میرسد که در آن روز بجای سکوت لبخند بر روی لبان مردم ما باشد و آن لبخند هم برای یک روز نه بلکه تا ابد در روی لبانشان باقی بماند  شاید آن روز هم خیلی دور نباشد چون با انتخابات که دارد قریبالوقوع انجام میشود میتوان گفت بعد از آن درد و رنج این مردم پایان خواهد یافت

باید همه ما به این انتخابات امید داشته باشیم که بالاخره بعد از این انتخابات سر نوشت ما معلوم خواهد شد و مردم ما از این تاریکی های بی سر نوشتی به طرف سر نوشت معلوم و پایدار قدم خواهند گذاشت در آخر دعا میکنم که این بار خوشی های مردم ما به آسانی از آنها نگیرند و حق دار به حقش برسدAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160