دانش در بین اطفال افغان

Posted on at


اطفال و خوردسالان از جمله مهمترین قشر جامعه بشمار میروند ، آنها جوانان آینده کشور میباشند و به این اساس باید در قسمت تعلیم و تربیه آنها توجه زیادی صورت گیرد تا در آینده کشور بتواند که دارای قشر جوان روشن فکر و تحصیل کرده باشد و روزی هم شود که رییس جمهوری ورزیده از میان این اشخاص انتخاب شده و کشور را به سوی آبادی ، ترقی ، صلح ، امنیت  سوق دهد .اما در کشور ما کمتر توجه به قشر نوجوان و طفل صورت میگیرد ، اطفال افغان بجای اینکه به مدرسه بروند و علم بیاموزند ، در خیابان ها و بازارها مصروف فروختن اشیاء برای بدست آوردن مقداری اندک پول هستند . این هم بی توجه دولت و هم بی توجه خوانواده هارا نشان میدهد که مسئولیتشان را در برابر اطفال شان نمیتوانند به خوبی انجام دهند .عامل دیگر اینکه اطفال افغان از نعمت سواد محروم اند فقر خوانواده ها میباشد و نیز نداشتن آگاهی کافی خوانواده ها درباره ارزش سطح دانش در جامعه نیز میباشد .


و اما خوانواده هایی را هم داریم که با همکاری آنها میتوانیم شاهد موفقیت های اطفالشان باشیم ، پس نقش خوانواده ها هم بسیار موثر میباشد در پیشرفت اطفالشان .نتیجه میگیریم که اگر خوانواده ها در قسمت دانش و علم اطفالشان سعی و تلاش نکنند و همچنین دولت اگر این فرصت را برای آنها محیا نسازد و به همین قسم اگر خود فرد هم سعی و تلاش ننمود و خود را برای رسیدن به موفقیت آماده نسازد پس نه جوانانی تحصیل کرده و روشنفکر خواهیم داشت و نه کشوری آباد و باامن و مستقل .


برای آینده کشور هم که شده به اطفال خود توجه کنید!About the author

160