قرآن کتاب خجسته

Posted on at


قرآن شریف کتابی است برای روشنی دلها و آرام ساختن مردم همی ما باید همیشه تلاوت قرآن کریم را انجام دهیم و خود را به آرامش برسانم اولین کتاب ما مسلمانان قرآن شریف است که ما را به رای راست هدایت می کند تک تک از کلمات قرآن کریم گفتار خداوند بزرگ است که ما باید به آن ایمان داشت باشیم ایمان داشتن به خدا ایمان داشتن به کتاب او است ما همه بندگان خدای بزرگ هستیم او ما را آفرید تا او را عبادت کنیم و بر ما لازم است کهعبادت او را بجا بیاوریموقتی همی ما قرآن کریم تلاوت می کنیم خود را بسیار راحت احساس می کنم و غمی که در دل خود داریم آن را به راحتی پاک می کنیم قرآن کریم روشنی دلها است قرآن کریم کتابی است که خداوند ج برای ما مسلمانان آفرید است ما مسلمان هستیم و این حق هر مسلمان است که قرآن کریم را بیاموزد چون یاد داشتن قرآن کریم انسان را از آتش جهنم نجات می دهدخواندن قرآن کریم راز و نیاز با خدای بزرگ است وقتی یک شخص مشکلی دارد و به این فکر است که این مشکل خود را چقسم حل کند آن شخص برای اینک مشکل خود را بتواند به راحتی  حل کند قرآن شریف را تلاوت می کند چون او می داند که خواندن قرآن کریم او را به آرامش می رساند و خدای بزرگ او را به خاطر که ایمانش قوی است او را کمک می کنداشخاص که قرآن کریم را تلاوت نمیکنند تمام درها را به روی خود قفل می کند و خود را از همه چیز نا امید می کنند و باعث این می شود که خداوند از آنها دور بروند و همچنین خود شان را با تمام مشکلات دفن می کندوقتی یک شخص قرآن کریم را تلاوت می کند تمام وجود ما می لرزد چون همی ما از قرآن خواندن آن لذت می بریم و در چهر آن شخص نور خداوندی را میبینم  تلاوت قرآن کریم به هر شخص  یک نور خاص می دهد بیایم قرآن کریم را بیاموزیم و خود را به بهشتی که همیشه  جاودان است برسانیم  بعض از اشخاص تلاوت قرآن کریم را بلد هستند اما در خواندن آن غفلت می کنند و نمیخواهند که خود را زحمت بدهند این را همی ما میدانیم که این یک نوع ناکامی در زندگی یک انسان است و این اشخاص هیچ آبروی در نزد الله ندارند که رای هل مشکل خود را از او بخواهند ولی برعکس این اشخاص کسانی هستند که همیش مشغول تلاوت قرآن کریم هستند و این اشخاص همیشه کامیاب و سربلند در نزد خدای خود هستند و خود را یک شخص موفق در جامعه میداندAbout the author

160