ادامه نهاد اجتماعی چیست؟

Posted on at


                                          ادامه نهاد اجتماعی چیست؟

                                                                                                           نهاد تعلیم و تربیت

نهاد تعلیم و تربیت در برگیرنده و مرفوع کنندۀ بخش تعلیم و تربیه می باشد که به خاطر رفع احتیاجات تعلیم و تربیۀ انسانها به و جود آمده است.

تعلیم و تربیه یکی از اساسی ترین فعالیت ها در کلیه جوامعه بشری است؛ زیرا ادامه وجود هر جامعه یی بسته گی به انتقال میراث فرهنگی به نسل آینده دارد تا آنان مطابق ارزش ها و قواعد جامعه تربیت شوند و برطبق آنها رفتار کنند.

تعلیم و تربیه مانند سایر نهاد های اجتماعی از ساخت مشخص برخوردار است و برای آنکه بتواند وظایف و یا کار کرد خود را انجام دهد از پلان ها از اصول،ضوابط،ومقررات خاصی پیروی می کند این نهاد سازمان و تشکیلات متعددی به وجود آورده است که شامل کودکستان ها مکاتب پوهنتون ها،مدارس تعلیم بزرگ سالان، تعلیم داخل خدمت،پوهنتون های خصوصی، پروگرام ها،میتود ها و مدل های تدریس، پلان های آموزشی، تعلیمات فنی و حرفه یی میباشند.

علاوه بر این کلیه وسایل  ارتباط جمعی از قبیل: رادیو، تلویزون،کتاب، روزنامه،مجله، عکس، پوستر، اشعار، قصه ها، حکایت ها، ضرب المثل ها، روایات خلاصه هر چیزی که به نحوی در تعلیم و تربیته از گهواره تا گور ادامه دارد .

 About the author

160