مصاحبه با خاطره یوسفی: انقلاب رسانه ای افغانستان با تلویزیون اتفاق خواهد افتاد

Posted on at


فلم انکس: شما یک خبرنگار, یک دانشور, یک فعال رسانه ای و فعال حقوق زن هستید. به توانایی تاثیرگذاری رسانه های نوین در ایجاد تغیر اجتماعی اشاره کردید.


بیایید دیدگاهای خود را جمع بندی کنیم. چگونه دیدگاه رسانه نوین میتواند زنان افغانستان را کمک کند؟ 


خاطره: پاسخش کوتاه است. من میخواهم که نخستین شبکه تلویزیونی همگانی زنان را در افغانستان ایجاد کنم. این یک دیدگاه بسیار دلیرانه و جنجال برانگیزیست, اما من به این باورم که زمانش فرا رسیده.من میخوایم نام این شبکه را زن بگذارم (زن  معادل بانوست در پارسی). این یک شبکه کاملا پیشرفته و بروز خواهد بود که وظیفه اش فقط پخش برنامه نیست بلکه آموزش های لازم رادیویی, تلویزیونی و دیگر مهارت های رسانه ای را برای زن ها فراهم میکند


. مرکز این رسانه در کابل خواهد بود و پخش برنامه هایش تمام ولایات افغانسان را برای افزایش آگاهی اجتماعیمردم دربرخواهد گرفت.


تمرکز تلویزیون زن روی حقوق زنان و موضوع های جنسیتی خواهد بود. این تلویزیون برنامه های پرسش و پاسخ هفته وار با بحث صریح روی موضوع های مشخص مانند  برابری جنسیتی, خشونت خانوادگی, آزار جنسی, ازدواج های اجباری, نقش زنان در سیاست و رهبری جامعه خواهد داشت.ما زنهای موفق و زنهای رهبر در جامعه را بحیث بانوان الگو معرفی خواهیم کرد. ما کارشناسهای زن را در برنامه های خود دعوت خواهیم کرد تا در مورد چالشهای زندگی شان صحبت کنند و دیگر زنان را به سهمگیری در زندگی اجتماعی تشویق کنند.


بینندگان تلویزیون زن تنها بانوان نخواهند بود. بلکه ما میخواهیم در زندگی مردها روشنفکری را داشته باشیم. بدین وسیله ما شاهد تغیرات مثبت و برابری در تمام جامعه خواهیم بود.


این دیدگاه با مخالفت های بسیار زیادی در جامعه امروزی افغانستان روبرو خواهد شد, اما ما باید دلیر باشیم. ما باید به یاد داشته باشیم که دیدگاهی مانند تلویزیون زن 40 یا 50 سال پیش هیچ نوع مشکل در جامعه ما به حساب نمی آمد و زنها به مراتب از آزادی فرهنگی بیشتر برخوردار بودند. 


با یاری نسل جدید میتوان آن آزادی ها را دوباره برگرداند.ما میتوانیم و باید از دهه ها عدم برابری حقوق زنان عبور کنیم, دقیقا طوریکه ما میتوانیم و باید از دهه ها جنگ عبور کنیم.About the author

160