مصاحبه با خاطره یوسفی: انقلاب رسانه ای افغانستان با تلویزیون اتفاق خواهد افتاد - بخش سوم

Posted on at


فلم انکس: همچنین شنیده میشود که شما قصد دارید یک شبکه حرفه ای حمایت از خبرنگاران زن و دیگر زنان شاغل را برای ایجاد تغیر در افغانستان ایجاد کنید.


اندیشه ای بسیار پویایی است. میشود در موردش بیشرصحبت کنید.


خاطره یوسفی: بله واقعیت دارد. این شبکه میتواند با پیوند دادن زنان در سرتاسر کشور به صدای زنان افغانستان تبدیل شود. 


ما زنان را تشویق میکنیم که در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی سهم بگیرند و ما همچنین میتوانیم به آنها ارزشهای نوین اجتماعی و حقوق زنها را آموزش دهیم.


این شبکه میتواند حقوق زنان را تحلیل و ارزیابی کند, تغیرات اجتماعی را تسریع کند و از موضوع های مربوط به زنان حمایت کند.


این نهاد باید یک شبکه را برای تبادل اطلاعات بین زنان در افغانسان ایجاد کند تا یک گفتمان مثبت بوجود آید و  موضوع های مربوط به حقوق زنها تحت پوشش رسانه ای قرار گیرد.زنها باهمدیگر میتوانند قدرتمند باشند و بیاموزند که از حقوق شان مانند آزادی بیان و حق کار دفاع کنند.


این شبکه همچنین باید خانه های امن را برای زنانیکه در خانه های شان مورد آزار  اذیت قرار میگیرند ایجاد کند.


اما این تحول زمانگیر است و ما نباید وقت خود را هدر دهیم. توانمند سازی زنها راه باریکی در خیابان صلح افعانستان است. تقریبا در تمام موارد این مردها اند که جنگ طلب اند و زنها اند که صلحجو اند. 


اگر به من یک زن جنگ سالار نشان دهید من هرگز در این مورد دیگر صحبت نخواهم کرد. در افغانستان مردهای روشنفکر بویژه جوانهای زیادی را میتوان با چنین  اندیشه ای یافت.


هدف من صدا دادن به انسانهای خاموش است و این صدا صلح و انکشاف را در افغانستان به ارمغان خواهد آورد.About the author

160