خصوصیات دوست خوب

Posted on at


 


یک دوست خوب دارای خصوصیات ذیل می باشد:


1):دوست خوب همیشه نصیت ها پندها؛واندرزهای خوبی را  به دوست خودمیکند.


2):خواهان خیروخوبی برای دوست خود در دنیا وآخرت می باشد.


3):ـ عیب های که دروجود وی میبیند،برایش ابراز میدارد !تااصلاح کند که دربین جمعیتی ناقص ازعیبی باشد.


4):ـ درامورزندگی باغم ها؛وشادی هاهمرای اش کند ونگذارد احساس تنهای کند.


5):ـ وغیره ........................................................................دریک حدیثی آمده!زمانیکه دوست خودرا می بینیم به یادخدا افتاده وازخداوند (ج)سپاس گذاری میکنیم.


دوست خوب برعلاوه ازینکه راه  را نشان میدهد، توشه ءراه  رانیزنشان میدهد.      همیشه این حرف رادرذهن خود فروببریدکه گفته اند !دوست را پیدا کن دوشمن خودش پیدا میشود.پس باید دوستی رادریابیم آگاهی ازعلم ،ودین داشته باشد؛ازآنچه ماهم بی خبریم آگاه شویم؛وازپندواندرز وی درهر قدم زندگی به عنوان راهنما ازآن استفاده کنیم.دوستی نعمتی است که هرکس نمی تواند آنرا بدست بیاورد.شاید ما همه دوستانی داشته باشیم ،همه رابه یک چشم ببینیم؛امادوستانی که خیروفایده دنیاوآخرت باشد؛درقلب ماجای دارند.جایگاه اشخاص خوب همیشه بالاها می باشد.چون اون الماسی بوده که راه های تاریک دردنیارا روشن ساخته وهم باعث درخشنده گی ما درآخرت میباشد.هیچ وقت بفکرظاهر گل نباشید که آنرا بوی کنید؛باید بفکرریشه گل هم باشید تابتوانید ازگل وریشهء استفاده چندین طرفه نماید.تاباعث زیبای وخوش بوی باغ ما شود.دراین جادوست رابه گل تشبع نمودیم ؛برای آنانیکه .دوست اطمینانی انتخاب کرده نمی توانند. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

roma67

من رما بنت غلام سخی متعلم صنف 12 ازمکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160