محبت خداوند و پیروی از پیغمبر اسلام

Posted on at


محبت خداوند و پیروی از پیغمبر اسلام


محبت خداوند در دل تمام بنده گان وی است و تمام بنده گان وی آنرا پرستش می کنند و خداوند ذاتی است که تمام انسان ها و حتی تمام زمین وآسمان می دانند که خداوند وجود دارد و باید همه به در گاه وی سر به سجده بگذارند و عبادت وی را بکنند و در تمام کار های خود فقط و فقط از خداوند یاری و کمک بخواهند و تمام رهنمود های که پیغمبر (ص) از طرف خداوند (ج) برای ما آورده است پیروی کنیم تا باعث سعادت دنیا و آخرت ما شود.و در صورتی است که اصول محمدی و راه و روش حضرت محمد(ص)را پیش ببرد یعنی از چیز های که حضرت محمد (ص)منع کرده دوری کنیم مانند دزدی ،شراب خوردن،تجاوز به حق دیگران و غیره و به چیز های که ما را به آن امر کرده باید از آنها پیروی کنیم مانند امانت داری ،نیکی کردن به دیگران و عبادت خداوند وغیره..یعنی اگر کدام کس بگوید من محبت زیادی به خداوند خود دارم مگر اصول و روش حضرت محمد (ص)را پیش نبرد خداوند دوستی و محبت وی را قبول ندارد و بلکه خود وی را هم قبول ندارد محبت با خدا تنها یک ادعای زبانی نمی باشد بلکه باید راه و روش حضرت محمد (ص) را هر فرد مسلمان که می خواهد با خداوند محبت داشته باشد و خداوند او را دوست بدارد انجام دهد و تمام کوشش خود را بکند تا دیگران را هم از خداوند و فرستاده های خداوند و پیغمبران وی آگاه سازد و چنین شخصی بسیار ثواب کرده و حسنه ی آخرت وی هم می شود و وظیفه ی تمام مسلمانان است تا دین اسلام را به دیگران تبلیغ کنند.


 About the author

160