توسعه اجتماعی چیست؟

Posted on at


                                              توسعه اجتماعی چیست؟

طوری که میدانید، توسعه تنها زمانی قابل دوام و استمرار است که منفعت گیرنده گان به تدریج تبدیل به صاحبان این پروسه شوند منظور این است که پروگرام ها و پلان ها را نمی توان مختصراً در ارتباط به اقتصاد مورد بحث قرار دارد بلکه پلان را بایدهمه جانبه در نظر گرفت که شامل ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد.

 آموزش و تعلیم پلان گذاری و بازسازی شهری، توسعه قریه ها، ادارۀ آب و انرژی، اداره محیط زیست و حتی توسعه سیاستگذاری وقانونگداری در جملۀ جوانب متنوعی است که باید در نظر گرفته شوند همچنان زمینه ها و علل اجتماعی متعددی را که در جریان رشد و توسعه باید مورد توجه قرار گیرند؛ عبارت اند از:

1- کمک مستقیم، فوق العاده و سریع در جهت از میان فرق بردن فقر مطلق که به صورت نا امید کنند یی جمعیت کثیری از جهان را در بر گرفته است.

2- بر آوردن احتیاجات اساسی نظیر غذا، پوشاک، سر پناه، مواد سوخت و نیز پاسخ به بعضی از احتیاجات اجتماعی چون: آموزش، حقوق بشر وفراهم سازی زمینه اشتغال و ایفای نقش های اجتماعی و سیاسی در حیات اجتماعی، برقراری عدالت اجتماعی و رفاهافراد جامعه بطور مساویانه توزیع می شود.

 About the author

160