یک خانم چگونه میتواند با شوهرش خوب رفتار کن

Posted on at


 


یک خانم باید با شوهر خود بسیار مهربا ن با شد هچ وقت شوهر خود نا راحت نکند خانم خوب آن است همشیه حرف شوهر خود را رد نکند  در هر کار  با شوهر خود مشاوره کند چرا که هر دو شریک زندگی یک دیگرهستند یک خانم خوب با ید همیشه دوست داشت باشدیک خانم خوت وقت آمدن شو هر خود و خود برا ی شوهر خود آرا ست میکند و لباس های تمیز می پوشد خود را برای شوهر خوش بومی  سازد وقت شوهر زنگ در را می زند خانمش در را با لب خند باز می کند وقتی با اینخوش حالی در به روی شو هرخود باز می کندشوهر تمام خستگی خودرا فراموش میکند یک خانم باید غذاهای مورد الاق شوهر به فهمد یا این که کدم رنگ و کدام لباس چه نو عطررا دوست دارد گروپ خون آن چه است  تولد آن کدام سال است ه


میشه شوهر  خودرا با چند کلمه خوش حال کنیمیک این که دوست دارم توبرای من بسیار زحمت می کشی تو دنیا منی بدون تو دنیا برای تاریک است یک خانم خوب باید چیز که از توان شوهررش بالاه است از شوهر درخاست نکند سر شوهر خود فشار نیارد درغم مش با اوهمه دردی کند و درشادی او شاد باشد بالای شوهر خود شک نکند در مسایل شخسی او دخالت نکندهچ وقت به شوهر خود دروغ نگو ید هچ کاری قایم نکند همیشه باشوهر خود صادقه باشدتمام خاست های شوهر خود رابرآورده کند بدون اجازه شوهر از خانه بی روننشدAbout the author

160