سرگذشت کاغذ

Posted on at


اهمیت کاغذ درزندگی انسان برروی زمین، روشن وآشکار است .انسان در موارد گوناگون به کاغذ احتیاج دارد.دردنیا زیادتر از3000نوع کاغذ وجودداردکه هر کدام بخشی از احتیاجات انسان رامرفوع میسازد

کاغذبصورت بدوی درحدود1800سال قبل از میلاد مسیح(ع)رواج یافت ساقه گیاه پاپیروس وتوتون رابه شکل رشته هاوالیاف های نازک وظریف درمیآوردندوسپس صلیب وارباسرش روی هم میچسپانیدندوازآن کار میگرفتند؛اما روش تهیه کاغذ بصورت امروزی درسال 150میلادی توسط یک نفر جینی به نام (ساپی یون)کشف گردید.بعد ها اعراب روش تهیه کاغذرااز چینیان آموختند وسپس آن را دست به دست به اروپائیان دادند

درمصر،بین النهرین وچین قبل ازکشف کاغذازورش های دیگر استفاده میکردند.مصریان روی نوعی ورقه های به نام پاپیروس به خط هیروغلف مینوشتند.مردم بین النهرین باخط میخی روی خشتها مینوشتند.چینیان ابتداروی چوب حکاکی میکردند؛ولی بعدها باقلم مو روی پارچه ابریشمی مینگاشتند.اول پارچه ابریشمی را ترمیکردندبعدا آنرا صاف میکردندوروی صحفه یی پهن میکردند؛پس ازخشک شدن روی آن مینوشتند.همچنان ایرانیان برای نوشتن از پوست حیوانات استفاده میکردند

اسم انگلیسی واروپایی کاغذیعنی (    پیپر)ازکلمه پاپیروس مشتق شده است.روش تهیه کاغذ توسط ساپی یون که درآن زمان بادست انجام میگرفت اکنون توسط ماشین  صورت میگیرد.ساپی یون الیاف درخت ابریشم ،الیاف تنه درخت توت والیاف نوعی گیاه مسمی به (رامی)پارچه های کهنه را میگرفت وهمه را باهم میکوبیدولگد مال میکردسپس مخلوط رادر یک ظرف کلان جامیدادوقدری آب هم برآن می افزود.آن راآنقدر به هم میزد که بصورت حریر درمی آمدآنگاه آنها رادرغربال های میده خانه میریخت ومیگذاشت آبش بچکدوحالت خمیررابه خودبگیرد.آنگاه آن خمیر راروی سطحی صاف وکلان پهن میکردوآن رانازک میگردانید.این ورقه ها که گاهی 10ملی مترقطرداشت،خشک میکردومحصول نسبتا خشک وسفیدنا همواری بدست می آمدکه اسم آنراکاغذگذاشته بودندورویش مینوشتند

تکنیک کاغذسازی چین دراوایل قرن هفتم ازچین به کوریا وازآنجا به جاپان رفت.درقرن هشتم اعراب به این تکنیک دست یافتندوبعدا به ارپا راه یافت؛ولی اهمیت واقعی کاغذ ازهنگامی غیر قابل انکارشدکه(یوهان گوتنبر)آلمانی دراواسط قرن پانزدهم میلادی فن چاپ رااختراع کرد

.

پارچه های کهنه والیاف چوب ،درطول تاریخ درصنعت کاغذ سازی نقش اساسی داشته است.بعدا به علت کم شدن پارچه های کهنه ازکاه استفاده میشد.(فریدریک گوتلوب کلر)درسال1843میلادی چوب رنده شده رادرصنعت کاغذسازی بکاربردولی یک عیب داشت که این نوع کاغذ درمجاورت هوا رنگش زرد میشدبعدا(وات وبورجس)انگلیسی مخلوط چوب رنده شده وآب راتحت فشاردرمحلول نمک قلیایی طبیعی میپختندوسلول خالص چوب رابدست می آوردند

مریم نزهت

 

 About the author

maryamnazhat

I am Maryam Nazhat my father name is M.Nader Hamidy.Iam a student in Mahjooba Heravi High school.Iam from Afghanistan and I live in Herat city.

Subscribe 0
160