زند گی یعنی این

Posted on at


زند گی یعنی لحظه ای با همی و یادی از تمام خاطراتی که هنوز در ذهن ما زنده اند ویاد کردن شان به تمام سانیه های ما رنگ دیگری میبخشد یعنی رنگ زندگی

زند گی یعنی فرصتی برای بی بردنبه راز زیبای ستاره ها که هر غم را به خوشی مبدل میکند وما را برای سانیه ای ساکن نگه میدارد ودرباره رویای تازه به ما خالق این زیبای میبخشد

زند گی یعنی یافتن خود دراینه دریا همان گونه که خود را در اینه وجدان میابی یا گلی یا باکی زلالی ویافتن خود در عمق طعبیت ووارد شدن به دنیای دیگر ودیدن چهره اصلی خود

زند گی یعنی امیدبه اینکه هنوز راهی است راهی برای ادامه دادن ورسیدن به تمام هدف های نا ممکن که مارا به سختی به زمین نا امیدی میزنند یعنی امید به اینکه در پشت هردربستهای حتما در بازی است ودر ساحل دریای است

زند گی یعنی فکر کردن به تمام سانیه های که پشت سر گذاشته اید ومیدانید که هنوز میتوان نجات یافتتن از اینکه دیگر راه بازگشتی نیست و امید به اینکه در پشت سر هنوز پولی برای بازگشت هست تا بتوانیم بر گردیم فکر کردنبه انیکه خوب عمل کردیم یا بد

زندگی به اینکه در پشت هر ابر ماه ای است تا نا امیدی ها دور دلیل برای بودن برای خود بساشیم تا ترس نبودن ما را به اخر دنیای مان نزدیک نسازد وامید به اینکه دراخر هر تاریکی روشنی خواهد بود

 

 

 

 About the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160