مصاحبه با خاطره یوسفی: انقلاب رسانه ای افغانستان با تلویزیون اتفاق خواهد افتاد - بخش پنجم

Posted on at


فلم انکس:از دید شما بحیث یک شخص خلاق, علاقهمند و درگیر موضوع های متفاوت دقیقا رنسانس زنها را چی بنامیم؟ طوریکه از تاریخ برمی آید 32 سال است که جنگ در افغانستان جریان دارد.


با این حال شما فکر میکنید که ما برای ایجاد یک تجدد (رنسانس) در افغانستان به چی ضرورت داریم؟ چی میتوان انجام داد؟


 


خاطره یوسفی: رنسانس ارتباطات بهترین گزینه است و در افغانستان نیز ممکن است. ما میتوانیم با استفاده از فن آوری ارتباطی یک انقلاب برپا کنیم و تاکید میکنم که این انقلاب باید صلح آمیز باشد.


به یاد دارید چی شرایط رنسانس در اروپا را یاری رساند؟ انتشارات سیار گوتنبرگ بود


. انتشارات گوتنبرگ یک فناوری ارتباطی انقلابی بود که مسیر تاریخ را عوض کرد. این دقیقا همان نقشی است که امروزه انترنت دارد.



من به شما قول میدم که روزی تاریخدانها به انترنت و رسانه اجتماعی به حیث وسیله تغیر جهان, دقیقا مانند انتشارات گوتنبرگ و یا شاید بیشتر از آن نگاه خواهند کرد.


من در افغانستان به ایجاد نوع جدید فرهنگ ارتباطی و اینکه افغانستان را کمک کند تا جز از انقلاب ارتباطی جهان گردد باور دارم. انترنت و رسانه اجتماعی میتواند بحیث ستون فقرات تغیرات اجتماعی و سیاسی و همچنین نوآوری در افغانستان به حساب آید



.شبکه های فیس بوک (Facebook), تویتر (Twitter) و یوتیوب (Youtube)  شواهد خوبی براهمیت رسانه اجتماعی اند و آنها میتوانند تاثیر بسزای روی افراد و سازمانهای دولتی و غیر دولتی داشته باشند بویژه بعد از دوره سیاه طالبان و حکومت بعد از رژیم کمونستی.



About the author

160