فلم انکس با سازمان سیتادل نیویورک در سازمان آزمایشگاه انترنت و پیتر بورد سرمایه گذاری میکند -

Posted on at


یکی از ویژگی های عالی رسانه اجتماعی کاملا آزاد بودن فضای آن در سرتاسر جهان است طوریکه آقای بوردس در یک مصاحبه ویدیویی میگوید" همه میتوانند صدای خود را داشته باشند".


آقای بوردس تحول آزمایشگاه رسانه انترنتی را یک تغیر تدریجی مناسب از ویب دو”Web 2.0” به ویب سه”Web 3.0”  میداند.


او آرزو دارد که محصولات سی سا” SeeSaw” و ون کیوب”OneQube” نه تنها که محتوای رسانه اجتماعی را ارزیابی, سازماندهی و تحلیل خواهند کرد بلکه آنها را در کشورهای در حال توسعه در دسترس کاربران قرار خواهند داد.در بین بازارهای مورد هدف انتظار میرود که افغانستان هم وجود داشته باشد, اساسا با استفاده از زنان انکس”Women’s Annex” سامانه رسانه ای که محتوای آموزشی و حرفه ای را در آسیای مرکزی بویژه افغانستان ایجاد و پخش میکند و منابع مورد نظرش  در طی دهه گذشته توسط ایالات متحده امریکا و دیگرر کشورها روی حکومت و اقتصاد افغانستان سرمایهگذاری کرده اند.به گفته آقای بوردس آنچه در بازار رسانه اجتماعی اتفاق می افتد غیر قابل باور است و رسانه اجتماعی در حال ایجاد یک دیموکراسی دیجیتالی وتوانمدسازی مردم است. طوریکه رسانه اجتماعی برای آقای بورس فرصت تجارتی فراهم کرده است, انتظار میرود که وسیله شفافیت و ایجاد فرصت در زنان انکس”Women’s Annex”  و آزمایشگاه رسانه انترنتی” Internet Media Labs”  باشد.About the author

160