چرا دختر افغا مثل برده زنگی میکند

Posted on at


 


  دختر همیشه مثل بر ده هستن دختران شان حق تسمیم گرفتن ندارد


حق درس خواند نداردهمیشه خانواده های شان برای آن تسمیم می گیرد دختران بی چاره حق دوست داشتن را ندار حق حرف زند ندار نداشت


دختران افغان خوردن نوشیدن  حتا حق نفس کشیدن  ندارد ای خداج چرا


مثل برده هستن اگر به آن دختران اجازه غذا خوردن همیشه فر یاد میکند اما به بجز خداج کسی دیگر فر یاد  نمی رسد این دختران حتا در سال یک بار برای آنها لباس نو کفش می خریند این دختران حق اتخاب نداشتد حق این را نداشتد که من این رنگ  دوست ندارم


 اگر یک دختر شجاع پیدا می شد از حق خود دفاع می کرد آدختر را مکم به مر گ می کردن آن را یک دختر چشم سفید می گفتن و پدر آن دختر به جای افتخار سر خود را از شرم بالا نمی کرد چرا دختر من این کار را کرد چنان این دختر بی چاره سرزنش می کردندر روز بیست بار آرزوی مرگ می کرد دختران افغان را در عمر نیاز به سامان بازی دارد به جای سامان بازی  


برایش شوهر میدن و اورا با شخص که به شخص پدر کلانش است اورا نکاح درمیآورد از این دخترک بی چاره خودش طفل بود درخاست چند طفل داشن 


دختران افغان به جای درس خواند پرستاری از شوهر پیرخود است و پرستاری چند بچه های سر نیم سر به آزدی


زندانی در خانه به جای شادی کردن گریه کردن به جای روشنای تا ریکی محبت ظا لم کردن


خدایا تو بالای دختران افغان روز کن این قسم پدران را هدیت کن


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                               


 About the author

160