خداوندا!!!!!!!!!!!!!

Posted on at


خداوندا به بزرگیت جهانی را آفریدی و در آن مخلوقاتی را خلق کردی که فکر کردن درباره آنها از عقل ما مخلوقات
حقیر بدوراست،خداوندا تو دراین دنیا هر چیزی را که آفریدی به اساس آن دلایلی را سبب قبول کردن آن آفریدی،هر
موجود خود را به شکل یا اشکال مختلف،خواص مختلف،چهره های مخلف وسرنوشت هر کدام را تو رقم زدی وزنده گی
همه ما به تو وابسته است هر که را خواهی میگیریانی وهر که را خواهی میخندانی،و هر که را خواهی غم وهرکه را خواهی شادی میدهی.
همه ما زیر سلطه تو قرار داریم خیر،خوشی،خوشبختی،آرامی،زنده گی آرام و رفتن به راه راست را از تو میخواهیم چون
تو تنها کسی هستی که درمان هر درد، ومشکل گشای هر مشکل هستی،خداوندا تو عالم الغیب هستی ما را بسوی خود بخوان
ما را تو به راه خود روانه کن تا بتوانیم به تمام حقیقت وطریقت های زنده گی دست پیدا کنیم،خداوندا رفتن به راه تو وچنگ
انداختن به ریسمان محکم تو ما را بدون شک از تمام راه های بد ومبتلا شدن به کدام گناهی محفوظ نگاه میکند،درگاه تو
خداوندا ما همه آفریده تو هستیم و تو در هر لحظه زنده گی ما تصمیم گیرنده هستی وتمام زنده گی ما وابسته به تواست
تو ما را از مبتلا شدن و فکر کردن در مورد چیز های بیهوده نگهدار،خداوندا با این که تو همه چیز را خلق کردی وتو
پادشاه هر دو جهان هستی پس این بنده های خاکی به چی میبالند وبه خود مغرور هستند با اینکه میدانند آنها را هم کسی
خلق کرده وآنها هم نیز روزی نابود میشوند و این بالنده گی آنها از اثر جهالت آنها است آنها با انجام این کار ها جز اینکه
به خود گناه جمع آوری کنند دیگر هیچ امتیازی را کسب نمیکنند وباید آنها ای افکار بیهوده را از فکر خود دور کنند و
به این فکر کنند که چگونه ما میتوانیم در آخرت توشه ای به خود جمع آوری کنیم ودر هر دودنیا سربلند باقی بمانیم.خداوندا تو قدرت زیادی داری وتنها کسی هستی که قدرت تو به همه واضع وآشکاراست پس چرا این بنده های خاکی یکی
را زیر دست قرار میدهند وخود را ابر قدرت دانسته بالای یک شخص مظلوم ظلم میکنند و به این فکر نمیکنند که کسی
هم از آنها بالاترقرار دارد واین ظلم کردن بالای اشخاص مظلوم روزی جواب دادن میخواهد پس چرا آنها با دانستن این
همه حقیقت ها باز هم کوشش میکنند به خود ظلم کنند پروردگارا تو هر که را خواهی روزی میدهی وهر که را خواهی
هیچ روزی نمیدهی این همه نعمات گرانبهای تو است که به بنده های خود ارزانی میکنی پس چرا باز هم آنها از داشتن
نعماتی که تو برایشان ارزانی کردی به خود مغرور هستند وکسی را از خود پایین تر را اهمیت نمیدهند وآنها به این فکر
هستند که ما تنها در روی زمین ثروتمند هستیم باز این همه نعماتی را که خداوند به بنده هایش اعطا میکند این ها همه برای
امتحان است که تا چی حد بنده میتواند خداوند را شکر گذار باشد وچقدر به خود مغرور میشود اما متأسفانه این بنده ها
هستند که از عقل خود کار نمیگیرند وخداوند را درهیچ حالی شکر گذارنیستند با وجود این همه زیبایی ها ونعمات گرانبهایی
که خداوند متعال برای بنده های خود ارزانی نموده باید قدر هر کدام را بدانیم وخداوند را شکر گذار باشیم و این همه افکار


نادرست را از سر بیرون آورده وبه آخرت فکر کنیم چون این مغرور بودن به بنده های خداهیچ معنایی ندارد بابنده .بودن خود فکر کنند وبه فکر جمع آوری توشه آخرت فکر کنند 
About the author

160