چرا زمانیکه یکی پیروز می شود دیګری در کارش نا موفق است ؟

Posted on at


 


چیزی به عنوان چانس وجود ندارد هیچ کاری متاثر از شانس نمی شود نتیجه خوب یا بد نتیجه قانون اجتناب نا پذیر وغیر قابل تغیر زندګی است وبدانید که همان قانون در دست شما است وشما هستند که آنرا اجرا می کنندهیچ کس نمی تواند به شما آسیبی برساند یا ضرری متوجه کند شاید ګاهی مواقع اینګونه به نظر می رسد.


هرنتیجه دلخواه یا غیر قابل قبول در حقیقت انعکاس از رفتار های ما وشما است اګر در طول زندګی در مورد خود حیات تان اندیشه اشتباه داشته باشید بدانید که نتایج غیر قابل انتظار نیز از روی اشتباه خود تان پیش خواهد آمد بنا بر این زندګی وزیستن چون رودخانه ای است که اګر سنګی بر آن پرت کنیم موج حاصله از آن باز به خود مان بر خواهد ګشت این قانون غیر قابل انکارطبیعت است که هر تخمی میوه خودش را خواهیم داد


 


.


حقیقت اینکه زندګی برای همه ګان یک صورت است هیچ کس مادر زادی محروم نیافریده شده ومحرومیت چون مهر ننګی بر جبین وی نه نشسته است بلکه خود مان استم که زندګی را عوض می کنیم وچهره مان را از سایرین متمایز می سازیم فردیکه از عقل دراید وفکر خویش بهره جوید ولو در محروم ترین نقاط جهان زندګی کند باز خود را به جای خواهد رساند،یا با کلام خویش،یا با قلم واندیشه هایش سایرین را به دنبال اش خواهم کشانید وزندګی بر وفق مرادش خواهم بود


 


.


اما کسی که دارای معدن طلا باشد ولی نه داند از این نعت چی ګونه بهره ګیرد روزی خط بطلان واختتامی بر آن خواهم کشید.


بنا بر این هرکس باید چنان سخن ګوید که سایرین شیفته اش باشد وبه ګونه ای عمل نماید که الګوی دیګران ګردد تا راه خوشبختی را تصاحب نماید ودر آن حرکت نماید.160