ادب

Posted on at


 

ادب بهتر از گنج قارون بود                                                  فزونتر زملک فریدون بود

     ادب گنجی است که بهترین سرمایه شمرده می شود که اگر کسی از آن بهره کمتر داشته باشد در پیشبرد اموراجتماعی دچار مشکل شده و اگر خدای ناخواسته کسی از آن بی بهره باشد اجتماع او را منحیث انسان کامل نمی پذیرد.بنا از همان آوان زندگی باید انسان ادب آموخته و در پهلوی دیگر فضایل و ضرورتها از ادب نیز بهره کامل داشته باشد؛ لذا بر عهده والدین و در مرحله بعد بر دوش مربی و همینطور معلم است تا طفل را مودب پرورش داده و ارزش داشتن ادب را به اوشان بفهمانند تا هر طفلی قبل از بالغ شدن و هر دانش آموزی قبل از وارد شدن به صحنه اجتماع از ضرورت مودب بودن آگاه باشد زیرا انسان به هر سویه از علم و دانش برسد یا به هر پیمانه که ثروتمند باشد اگر ادب لازم نداشته و نزاکت های اجتماعی را نداند همه دانش و دارایی و موقف اجتماعی اش بی فایده بوده و انسانی بی ادب و مضحک نزد دیگران معرفی خواهد شد

.

 ماریا حمیدیAbout the author

mariahamidy

I am maria hamidy . I am a student in Mahjooba heravi high school and I teach English in the academy

Subscribe 0
160