میله وجشن نوروز

Posted on at


برای اینکه انسان در طول هفته مصروف کارهای مختلف می باشد.یامتعلم ویا محصل ویا دوکاندار،وظیفه دار می باشد.ووقت برای کارهای اضافه خودندارد.وجز کار به چیز دیگری فکر نمی کند.وتنهابه خاطرهدف وبه خاطرپیشرفت خودمصروف می باشد ودر طول هفته زحمت می کشد.ودر طول هفته یک روز رخصتی میباشد.وچشم انتظار روز جمعه می باشد.وبرای روز جمعه لحظه شماری می کند.که در روز جمعه برای اینکه از خستگی وبه خاطراینکه حال وهوای آن عوض شود.وباعث شادی روح وروان آن گردد.


دوست در به میله همراه خانواده ویا دوستان خودبه میله برود.میله رفتن برای صحت روحی وروانی انسان فایده دارد.واز خستگی وغم دور می باشد.پس انسان باید از میله رفتن استفاده خوبی کند.تابرایش خوش بگذرد.وباید به دیگران مزاحمت نکند.چون دیگران مانندخواهر وبرادر ماهستند.وباید تمام اشخاص نظافت وحجاب خودرا حفظ کنند.ومزاحم فامیل هانشوند.وبعضی از اشخاص وجوددارند که مزاحم دیگران می شوند.واشخاص که به میله می روند.ودر هنگام آمدن به خانه خودجایی که نشسته هستند.پاک کنند.تاباعث مریضی ها نگردد.چون شهر ما خانه ماست.وبایدنظافت خودرا مرا عات کنیم .


میله در تمام کشورهارواج دارد.وخصوصادر کشور عزیزما افغانستان از قدیم تابه حال رواج داشته ودارد.ومردم به خاطرتفریح وصحت تیری وبه خاطر اطفال خود به میله می روند.وخصوصا اطفال برای میله رفتن شوق وعلاقه دارند.واطفال به خاطر صحت تیری خود وسایل ورزشی با خودبه میله می برند.ودر کشور های ما افغانستان میله به نوع میباشد.1-میله عمومی:مانند:میله نوروز،2- میله های شخصی میباشد.میله های شخصی فامیل هایک جامیشوند.به هم تفریح می روند.ومیله نوروز در کشور مابسیار اهمیت دارد .ومردم احساس خوشی می کنند.


وجشن می گیرند.میله نوروزدر فصل اول سال میباشد.ویک میله عمومی میباشد.ومردم برای خوشی خود لباس های نوع ومدل جدید می گیرندوآمادهگی عید نوروز را می گیرند.وسفره پهن می کنند ومیوه های خشک وتازه سرسفره می گذارند.ومردم ودر روز نوروز به دیدن والدین ودوستان به عیدی می روند.وسال نوع را به یگدیگر تبریک می گویند.ودر نوروزتمام جاهاسزوزمین لباس سز را برتن می کندوتمام گلان شگوفه ومیوه های رنگارنگ می دهد.وجشن دهقان در جریان نوروزمی باشد ومردم دهقان بسیار خوشحال وبرای خود جشن می گیرند.


واحساس خوشی می کنند.وبه زراعت خود مصروف هستند.ودهقانان گاوها،اسپ ،گل های خودرا که خوب تربیت کرده اند برای مردم نمایش می دهند.ودولت برای دهقانان کمک وجایزه می دهد وباید هم توجه داشته باشد.تا زراعت در کشور ما انکشاف کند.ودیگر میله های شخصی میباشد.مثل:میله سمنک که زنان بسیار علاقه دارند.وزنان یک جاشده سمنک را پوخته وهنگام چرخ دادن سمنک شعرمی سرایند.ومیله های شخصی که توسط مردم وخانواده هادر کنارباغ ها ،دریا هاجهت خوشی از خانه بیرون می شوند.ودر کشور ما برای رفتن به میله جاهای دیدنی وتفریح گاه های مختلف وجوددارد.مانند:پشتون پل،تخته سفر،باغ ملت،پل مالان ودیگرجاهای تفریحی وجود دارد.


وباید در میله نظافت،وقوانین ترافیکی را مراعات کنیم .تامیله مابه خوشی تیر شود.وهمه خوشحال به خانه خودبرگردند.ودر اول نوروزودر ماه حمل جنده بالادر مزارشریف میباشد.وتمام مردم در آن روز شرکت می کنند.ودر نوروززنان برای خود سبزه از گندم ودیگر غلجات درست می کنند.ویا نان های روغنی ویا کلوچه های نوروزی پوخته می کنند.وخانه تکانی می کنند تا تمیز گردد.خانه شان تادر اول نوروز میله رفته سبزه هارا بیرون ببرند.چون یک رسم می باشد.


که سبزه بیندازند.ودر نوروز سفره هفت سین پهن می کنند.وروی سفره ،سرکه،سکه،سنجد،سیر،آینه ،قرآن ،چراغ ،سمنک،ماهی،آب،سبزه،سپنج،سمنو،سماق،شمع، ودرکنار سفره دعا وبا خدای خودراز ونیاز میکنند.واز خداطلب حاجات می کنند.وقرآن می خوانند.تا هنگامیکه سال تعبیر شود.ودرروزنوروزچون رسم افغانها می باشد.ویا مردم برای عروس های شان عیدی میبرند.وخنچه درست می کنندبرای عروس لباس وشیرینی میبرند.تخم مرغ جوش می دهند.ویا هفت میوه تر می کنند.وجشن نوروزهم در داخل کشوروهم در خارج اجراء می شودوبایددر کشور امنیت وجودداشته باشد وپولیس باید ازناامنی جلوگیری کندتامردم بتوانندبه میله بروندودولت جلواشخاص مشکوک را بگیرد تا نا امنی نکنند..About the author

160