تیکه ای از بهشت

Posted on at


ما همه بی خبر از این هستیم که ما در روی تیکه ای از بهشت قرار داریم وزندگی میکنیمانقدر از زندگی خسته میشویم که فراموش میکنیم ما زنده هستیم وزندگی میکنیم اما بالای چی وچرا زندگی میکنیم ما بالای زمین یعنی تیکه ای از بهشت زندگی میکنیم بسیاری از انسان ها توانسته اند که این بهشت را کشف کنند اما بعضی از انسان از بعث درگیر زنده بودن وزندگی کردن هستند که فراموش میکنند برای چی زندگی میکنند مثل رباط روز کار وشب خواب فقد فرق انسان رباط اینست که هر وقت شروع به تجسس در مورد خود کند به همان اندازه خود را میشناسد زندگی فقد زنده بودن نیست بلکه ما باید کمی وقت برای خود بدهیم که لذت اصلی زنده بودن پی ببریم اما نه ما انسانیم وگرچه اشرف مخلوقات قرار گرفتیم وتیکه ای از بهشت برای زندگی به ما داده شده است اما هنوز هم به جایگاه خود پی نبردیم ونتوانستیم که حرمت چایگاه خود را حفظ کنیم ما در اصل نمیدانیم که این زمین پر از زیبای های بی نظیر هست که میتواند هر لحظه انسان را شگفت زده سازد ما مثل ماهی های هستیم که در داخل یک شیشه زندگی میکنند ماهی های که دنیای اصلی یعنی از اقیانوس بی خبر اند حتا فکر این را هم کرده نمیتوانند که خارج از این شیشه یک دنیا هست که انها را به حیرت خواهد اورد جای که احساس اصلی زنده بودن را احساس خواهند کرد چرا وچی باعث میشود که ما خود را از دیدن این بهشت محروم سازیم از دیدن غروب افتاب وستاره های اسمان وشمردن ان طلوع خورشید در هنگام صبح وطبعیت بی نظیر زمین زمین زنده هست ونفس میکشد چیزی که شاید بسیاری از ما ندانیم که زمین همرای باما رشد میکند وزندگی میکند وبسیاری از زندگی ها را در خود زنده نگه میدارد شاید ملیون ها نه کم هست بیشتر از انAbout the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160