مادرمهربانم

Posted on at


مادرمهربانم


ترا دوست دارم همه چیزم از آن توست.تو آن مهربانی که شبها کنارگهواره ام نخوابیدی تا من به خواب راحت باشم .صدای محبت تو هنوز هم طنین انداز دلم است .هر قدربزرگ میشوم خودم را بیشتر وابسته ودلبسته تو میدانم مادرم !ای گل همیشه بهارم محبت و مهرترادرگلدان خالی دلم میکارم تا عطر دلاویز آن فضای دل وجانم را معطر کند .مادرم !عزیزم !فکرنکن که دخترت بزرگ شده است واز تو دور شده است بلکه روز به روز هرچه بزرگ میشوم به تو نزدیکتر میشوم چون بیشتر درک میکنم که تو چقدر نعمت بزرگ هستی دلم میخواهد مثل دوران کودکی ام سرم راروی زانو ات بگذارم تا گرمی دست نوازشگرت راروی چشمان وصورتم احساس کنم ،دستت راببوسم وبگویم :(مرا هرگز به دعای سحر صبح فراموش مکن جانم فدای توست بهشت زیر پای توست


ماریا حمیدیAbout the author

mariahamidy

I am maria hamidy . I am a student in Mahjooba heravi high school and I teach English in the academy

Subscribe 0
160