ماه رمضان

Posted on at


 


دردین مقدس اسلام ماه ی وجود دارد .بنام ماه مبارک رمضان ازجمله ماه های برگزیده خداوند است .تمام مسلمانان ازاین ماه آگاهی دارند وآن رابه خوبی می شناسند چرا؟   چون خداوند (ج)تمام مسلمانان رابه روزه گرفتن دراین ماه امر نموده است وهرکس که اسلام را پذیرفته باشد مجبور است که این را هم بپذیرد. 


این ماه از ویژه گی های خاصی بر خوردارمی باشد.


1-   اینکه ماه رمضان ماهی است که در آن قرآنکریم به طور مجموعی از لوح محفوظ به آسمان دنیا آمد واز آنجا طبق ضرورت به مدت (23) سال به حضرت محمد (ص) توسط جبرایل (ع) فرستاده شد.


2-   یکی دیگرازاین ویژگی هاعبادت شب لیلةٌ القدر می باشد که خداوند (ج) در مورد آن  شب درقرآن کریم فرموده!این شب شبی است که اگر مسلمان بتواند آنرا دریابد بر وی بهتر ازهزار ماه که در عبادت خداوند (ج) سپری کرده باشد بهتر است .این هزار ماه برابر است به 83 سال واین یک نعمتی ازجانب پروردگارعالم برای امتی حضرت محمد (ص) است........ودیگره ویژه گی های که این شب دارد دراین ماه حکمت های بیشماری هم وجود دارد از آن جمله


1-   سیستم هاضمه انسانها نیازبه استراحت دارند چون در یک سال (11) ماهی آنرا خوردو نوش دارد وتمام سیستم از یک نوع فعالیت خاصی در جریان سال بر خورداراست میتواند این ماه استراحت خوبی باشد و از امراض متعددی درسیستم روزه جلوگیری می نماید.


2-   درس دیگری که از ماه مبارک رمضان میگیریم اینست که ازحال کسانیکه چیزی ندارند ووضع اقتصادی آنها ضعیف می باشد باخبرشده و به آنچه خداوند (ج) مارا در مقابل آنها دستور داده که همانا پرداخت زکات است برای شان به پردازیم .3-    ما می توانیم در این ما مسلمانان واقعی را از مسلمانان اسمی (غیر واقعی) تفکیک نمایم توسط اجرای امر الله (ج) .


این بیانگراین است کدام اشخاص پروردگاررا از روی ایمان وعقیده کامل اسلامی پرستش میکنند بخاطریکه اشخاص ایمان کامل وعقیده راسخ به خداوند(ج)نداشته باشند هرگزخودرابه خداوند رسانده نمی تواند
About the author

roma67

من رما بنت غلام سخی متعلم صنف 12 ازمکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160