آموزش ورد (بخش اول)

Posted on at


 

 

Ms. Word (Microsoft Office)

یکی از جمله برنامه های دفتری بوده که برای ساختن اسناد استفاده میشود .

مانند : ساختن درخواستی ، نامه ، مجله ، مونوگراف ، پایان نامه تحصیلی ، کتاب و غیره...

پسوند های برنامه Word

   Doc   : Normal files 20032)    Docx : Normal files 2007 - 2010

    Dot   : Template 2003

   Dotx : Template 2007 -2010

   Html:  Internet files

  PDF  :  Opening with Adobe Reader

طریقه باز نمودن برنامه Word

 1. Start menu -------->   All program --------> Microsoft office  --------> Right click on word --------> Send to --------> Desktop create shortcut.
 2. Start menu -------->  Run -------->   WinWord -------->  OK.
 3. Start menu --------> My Computer-------->  Drive (C)            program file -------->  Microsoft office --------> office14  -------->  WinWord.

 

 

آشنایی با برنامه Word

 

 

معروفی صفحه word

1)    File Button (office logo) :      دکمه آفیس                                                                              

2)    Quick access toolbar :  نوار دسترسی سریع به ابزار                                                

3)    Title bar :      نوار عنوان                                                                                      

 

4)    Caption button  :  دکمه ها عنوان                                                                                                

 1. Close  :                بستن                                                                                                                                                 
 2. Restore down (maximize)  : تغییر صفحه به اندازه های مختلف                               
 3. Minimize  : کوچک نمایی                                                                                 

5)    Tabs bar  : نوار بخش ها                                                             

6)    Contextual tab  : بخش های فرعی                                                                              

7)    Ribbon  : نوار ، تسمه                                                                                              

8)    Vertical & horizontal Scroll bars  :نوار متحرک عمودی و افقی                                         

9)    Status bar  :نوار وضعیت یا حالت                                                                                  

فایل های برنامه Word  را Document میگویند.

File button متحویات فایل قرار ذیل است.                                                                      

         Save (ctrl+S) : ثبت سند                                                                   

 1. File name :تعیین نام سند                                        
 2. Location : تعیین موقعیت سند                                    
 3. Save as type : تعیین نوعیت سند                                

    Save as (F12) : تعیین نمودن یا ذخیره نمودن یک سند به چندین نام و     چندین موقعیت.

    Open (ctrl+O): برای باز نمودن فایل در داخل برنامه ورد.                      

 1. Open :  باز نمودن                                                           
 2. Open read only :باز نمودن سند فقط به شکل خواندنی                
 3. Open as copy :باز نمودن کاپی سند                                      
 4. Open in browser :باز نمودن سند توسط برنامه انترنتی               
 5. Open I protected view : باز نمودن سند بصورت محافظت شده   

    Close (Ctrl+W) : بستن سند                                                           

    Resent: برای نشان دادن آخرین سند های استفاده شده که حداکثر 50 فایل زا نشان میدهد و بصورت پیش فرض 22 و حداقل 0 است.

    New (ctrl+N) : برای ایجاد سند خالی مورد استفاده قرار میگیرد.    

 1. Blank document :ایجاد سند خالی                            
 2. Recent template :نمایش آخرین الگوهای باز شده         
 3. Sample template :باز نمودن نمونه الگوهای که توسط شرکت مایکروسافت ساخته شده.
 4. My template :باز نمودن الگو های که توسط خود ما ساخته میشود.
 5. New form Exciting : آوردن مطالب سند موجود در سند جدید.

 

 

 

 

برای تعیین نمودن تعداد اخرین اسناد باز شده مراحل ذیل زا میرویم.

 

                     

 

    Print (ctrl+p) : برای چاپ نمودن یک سند از این گزینه استفاده میشود.                     

 1. Copies : تعیین نمودن تعداد کاپی ها                                                 
 2. Collected : نامرتب                                                                  
 3. Uncollected :مرتب                                                               
 4. Setting                                                                                                

 

     print all pages:چاپ نمودن تمام صفحات

     Print selection :چاپ نمودن محل انتخاب شده        

     Print current page :چاپ نمودن صفحه فعلی              

     Print custom range :چاپ نمودن صفحات دلخواه                     

     Only print add pages :چاپ نمودن صفحات طاق      

      Print even pages : چاپ نمودن صفحات جفت                         

      Mirrored: آیینه یی شکل که برای چاپ نمودن کتاب استفاده میشود.                        

      Info :انفو از کلمه انفورمیشن گرفته شده است.                                                 

 1. Protect document : محافظت از سند                                      
 2. Mark as final :در صورتیکه فعال باشد مطالب قابل تغییر دادن را ندارند.   

 

 1. Encrypt password :ایجاد رمز در سند که بدون رمز آن سند باز نمیشود. 

 

 

 1. Restrict Editing : محدودیت در ویرایش سند                                

  : restriction formattingمحدودیت هایکه در شکل مطالب سند تغیر داده نمیشود

                                                                                                                                                                                   restriction Editing :   محدویت هایکه در خود مطالب سند تغییرات داده نمیشود

 1. Signature ling : امضای کمپیوتری              

 

 

 

 1. Check for issues :چک نمودن موضوعات                               

 

 

 

                                                                                                                .      

Inspect Document :پی گیری یا برسی نمودن سند از قبیل سرورقی یا پایین ورقی.

                                                                                                                                                                           

Check Accessibility :چک نمودن موضوعات هندسی.

مقایسه نمودن اسناد ورد 2003 با 2010از لحاظ موضوعات:Compatibility Chek

                                                                                                                         

 

 

 

 

Haroon625 

 

ادامه دارد  About the author

160