رمضان الکریم

Posted on at


رمضان الکریم


رمضان ماه مهمانی خدا رمضان ماه عاشقی ماه بندگی ماه ریاضت وماه بخشندگی  .


آری این رمضان است که شوق آمدنش در دلها بی تابی را آورده است رمضان ماه شایسته وبزرگ ماه که شاه وگدا در یک مهمانی جمع اند جای که دیگر سیاه وسفید معنی ندارد قوی وضعیف یک برابر اند وهمه یک قسم سر به بندگی فرود می آورند .رمضان ماه نزول قرآن ماه قدر ماه برتر .


فضیلت های ماه رمضان آنقدر هست که در تصویر بنده نمیگنجد یک نماز دراین ماه بزرگ چند برابر ماه های دیگر فضیلت دارد .روزه دراین ماه تصویری از بندگی است معنی روزه تنها منع خوردن ونوشیدن نیست .باید با تمام وجود روزه گرفت وعاشقانه بندگی کرد تا عبادت مان قابل قبول آن ذات بزرگ واقع شود .آمد آمد رمضان است وهمه بی صبرانه منتظرآمدن این مهمانی هستند تا از فضیلت آن مستفید شوند .در این ماه زندگی مان حال و هوای دیگری را به خود میگیرد صفا وصمیمیت بیشتر از پیش میشود مهربانی وصداقت انگار دوباره قلب ها را تسخیر میکند .انسان ها فرشته نما میشوند وهمراه این ماه میکوشند تا خود را به اوج برسانند اوج بندگی ,اوج همدلی , ,واوج پاکی نفس .


براستی هم رمضان نفس ها را پاکیزه میکند نفس های که در طول یک سال با گناهان آلوده میشوند را در یک ما صیقل میدهد وپاکیزه میگرداند .دراین ماه نوای قرآن چه دل انگیز است در هر خانه نوای قرآن بلند است وگوش ها را مینوازد دلها را آرامش میبخشد .صف بستن در تراویح از لذت های دیگر رمضان است که ما طعم آنرا می چشیم .


چه خوش گوار است نوای سحری براستی مهمانی با فضیلتی است جای که همه دریک صف قرار میگیرند امیر و ضعیف.


خدای متعال نیز میگوید کیست که در این ماه از من بخواهد ومن نبخشم ,کیست که مرا صدا زند ومن لبیک نگویم .در این مهمانی هر آنچه که میخواهید فقط از او طلب کنید اوست بخشنده بی نیاز


.About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160