ازدواج موفق چگونه ازدواج است

Posted on at


 

یک ازدواج مو فق ازدواج است اول پسر ودختر باهم ملاقات میکند  وحرف ها  خود را بزند شرط خود را قبول کنند  بعداز آن هردو طرف خانواده پسر خانواده خانواده دختر  ازنگای ثروت باهم مساوی باشد فردا برای شان مشکل پیش نیاید

دوم این که دختروپسر از نگای علم زیاد فرق نداشت باشد که فردا برایشان مشکل پش نیاید پسر باید بخاطر ثروت با دختر ازدواج نکند بخاطر این باشد اورا بسیار دوست دارد عاشق او است

یا بخاطر این باشد او یک دختر با ایمان است مسلمان باخا است پسر به این ایمان داشت باشد که من با این دختر خوشبخت می شم پسر و دختر از اول آشنای باید هر آنچه در دل دارد برای هم دیگر خودتعریف  کند    ; نوهیچ حرف ازهمدیگر خود قایم نکنند       با یک دیگر دروغ نگم

 

 

در وقت نامزدی بالای یکدیگر شک    نکندهچ وقت به وسایل شخصی یکدیگر مثل  موبایل   هیچ وقت  چک   نکنند شوهر سر خانم و خانم سر شوهر شک نکند خانم چزهای که از توان شوهرش خارج  است سر شوهر فشار نیارد  که برای بگیرآنچه در توان او است برایش بگیرمثل خانه خانم باید سر شوهر خود بیارد

 

برای من خانه شیک بگیر  باید در یک خانه مناسب زندگی کند باید سر شوهر خود فشار نیارد برای من ماشین شیک بگیر بدون ماشی زندگی میشودیا با ماشین ساده  باید برای شوهر بگید هرچه در توان تو استبرای من بگیرخوشبختی من تو هستی نه ماشین

با گفتن چند جمله می تواند شوهر خوش سازد برایش بگویدمن در کنار خوش بختم  دنیای من تو هستی  وقت گرفتن جوهرات خانم نگوید برای جوهرات شیک بگیر باید بگو ید هرچه توان داری

برای من بگر با ید نگوید برای منیک عروسی در بهترین تالار پچ ستاره بگیر یادر باغ هانه ای شیک با ید بگویددر یک جای مناسب می شود

 

 

 

 About the author

160