مادر هدیه الهی!!!

Posted on at


مادر مقدس ترین ،پاک ترین،زیبا ترین،شیرین ترین،و با مهر ترین کلمه است مادر موجودی نیست که به الفاظ بیان شود
وبرای درک این کلمه به قلبی نیاز است که در تمام عمر در حسرت گفتن کلمه مادرسپری کرده باشد و با تمام وجود نام
مادر را فریاد بزند مادر بهترین دوست،همراز،رهنما وپشتیبان فرزندش میباشد وفرزند هم بدون مادر نا تکمیل است.مادر دسته گلی نایاب است که بویش تمام فضای خانه را عطر آگین میسازد مادر میوه بهشتی است،مادر کسی است که
بابودنش انگار همه دنیا را داری وهیچ انسانی بدون مادر کامل نیست ما باید قدر مادران خود را بدانیم وهمیشه احترام
مادران خود را بکنیم وکوشش کنیم تا حد امکان مادرانمان از ما راضی باشند،رضایت مادر یعنی رضایت خداوند اگر ما
رضایت مادران خود را کسب کنیم رضایت خداوند متعال را نیز کسب میکنیم مادران مثل نخ تسبیح میماند که به نیت دانه
ها کمتر خود نمایی میکند اما اگر نباشد هیچ دانه کنار هم نمیماند و از خداوند میخواهم که نخ هیچ تسبیح را از هم  جدا نکند. 
مادران همیشه پاییز میشوند تا اولاد هایشان بهار شوند ومن از خداوند میخواهم حال واحوال هیچ خانه ای را زمستانی نکند بودن مادر در خانه برکت ونعمت است ونبودن شان قطعی وگرسنه گی ومن خوشبختم که خوشه 
 طلای گندم  به اطرافم موج میزند ومن میخواهم که آنرا در سیلوی جان خود نگهداری کنم 
About the author

160