دروسی که شاگردان محجوبه هروی از این صنف در طول این هفته از صنف تا به حال فراگر فتند عبارت اند از:

Posted on at


معرفی سیتم عامل,و انتخاب یک سیستم عامل
  • کاربرد کلید های ماوس(mouse buttons)


کلیک-


کلیک راست(Right Click)


کلیک چپ(Lift Click)
  • روشن کردن کامپیوتر 


میزکار ویندوز 


خاموش کردن کامپیوتر


تشرییح گزینه هایی همچون


Switch User


Log Off


Restart


Sleep


Hibernate
  • استفاده از صفحه کلید


کلیدهای حروف 


کلید فاصله (Space)


کلیدهای اعداد


کلید (Enter)


کلید(Backspace)


کلید(Shift)


کلید (Caps Lock)


کلید(Delete)


کلید(Tab)


کلیدهای(Ctrl-Alt)


کلید(ESC)


کلیدهای علائم


کلیدهای جهت دار


کلید(End)


کلید(Home)


کلید (page up)


کلید (page Down)
  • آشنایی با قسمت های مختلف یک پنجره


دکمه ی (Close)


دکمه ی(Minimize)


دکمه ی (Maximize)
  • Start menu


موقعیت استارت مینو


All program About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160