روابط متقابل

Posted on at


                                                      روابط متقابل

طوری که همۀ نهاد ها یک هدف را دنبال میکنند و آن را رفع احتیاجات مردم و تحقق رفاه کامل آن ها است بنابراین نهاد ها به یک دیگر وابسته اند هیچ نهادی بدون ارتباط با دیگر نهاد ها نمی تواند به حیات خود ادامه دهد بطور مثال: میزان ازدواج ثبات خانواده بر رشت جامعه اثر میگذارد و رشت جمعیت بر تعلیم و تربیه و اقتصاد موثر واقع میشود برای آن که جامعه کارکرد موثری داشته باشد نهاد های بنیادی آن باید کارکرد موثری داشته باشد.

توازن متناسب  و ظریفی باید میان نهاد های خانواده گی، سیاسی،مذهبی،اقتصادی و آموزشی برقرار باشد.

میدانیم که یک ماشین زمانی به خوبی کار می کند که میان اجزای آن هماهنگی و نظم و جود داشته باشد یک جامعه نیز زمانی میتواند به راحتی به مسیر خود ادامه دهد و به هدف های خویش دست یابد که همه نهاد ها بطور هماهنگ و یکپارچه عمل کنند.

فرض کنید که میخواهید به تماشای یک مسابقه فوتبال می روید. برای این منظور اول باید خود را به ستدیوم ورزشی برسانید اگر راننده قوانین و مقررات ترافیکی را مراعات نکند اداره ترافیک به وظایف خود به درستی عمل نماید تا راننده در سرک های شهر به درستی تردد کند.

شاروالی کار خود را بخوبی انجام دهد تا سرک ها برای راننده گان مشکلی به و جود نیاید شما میتوانید به راحتی به ستدیوم ورزشی برسید.

همچنان تکت دخول اخذ کنید در جای خود بنشینید مسابقه را تماشا کنید و بعداً به آسانی از ستدیوم خارج شده و با وسیله نقلیه به خانه بر گردید. همانطوری که دیدید در برگزای یک مسابقه نهاد های مختلف کار می کند و ما تا رسیدن به ستدیوم با چند نوع نهاد روبرو میشویم.About the author

160