لغزش کوه دربدخشان

Posted on at


 

بدخشان یک ولایت کوهستانی بوده که در شمال شرق افغانستان موقیعت دارد.واز جمله ولایات بزرگ افغانستان بشمار میرود، به علت داشتن جهیل های یخچالی از جمله ولایات سردسیربه  افغانستان بوده که زمستان خیلی سرد را سپری میکند،که در زمستان رفت وآمد از یک قریه به قریه دیگر خیلی مشکل میباشد .به همین خاطر مردم تمام ضروریات خود را پیش ازرسیدن زمستان برای خود آماده میکنند .چرا که درزمستان به علت باران وبرف زیاد راه های مواصلاتی مسدود میشود.وتابستان معتدل وگواراه رادارد.بدخشان باداشتن بیش ازپانزده دریا دار بوده که منابع خوبی برای آبیاری زمین های زراعتی میباشد .چون بدخشان یک ولایت کوهستانی است درسطح مرتفع بلندتر از دیگر ولایات قراردارد.

Afghan Landslide Survivor Says Second Slip 

پیداوارمهم بدخشان عبارت از لاجوردو طلا میباشد .که در دورهای جنگ خسارات زیادی دیده است . اما دراین اواخر یعنی در همین امسال به اثر لغزش، کوه فروریخت و باعث کشته شدن بیش از دو هزار باشنده ولسواالی ارگوی آ ن ولایت شد. و صد ها خانواده، خانه های خود را ترک نمودند به خاطردرز کوه دیگر به گفته ی مردم خطر این کوه از کوه ی که لغزش نموده است بیشتر است.

http://www.24sahat.com/1393/02/17/32034/

ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان به خاک وخون کشیده شد وریس جمهور همچنان بی تفاوت نشست وانگار نه انگار که برایش هیچ مربوط نمیشود .مردم این انتظارات زیادی را از ریس جمهور داشتن ،چون همین مردم هستند که ریس جمهور را انتخاب میکنند.این کار خشم مردم رابرانگیخت .مردم اقارب خودرا از دست داده اند ،مردم خانه های خود را از دست داده اند ،آواره ودربه در شده اند .ازریس جمهور توقع داشتن تا به سوگواری ،غم شریکی وهم دردی زرهی از درد شان را کم کند ،که نکرد .او نرفت ،او پیام تصلیت راهم به مردم آواره ،بی خانه ،بیچاره ودربه در  درتلویزیون نگفت.برای بیخانه ها غمی نخورد چارهی نسنجید .برای اقارب زیر آوار شان هم کاری نکرد .مقامات بلند پایی دولت گفتتند(برای مردهگان زیرآوار نماز جنازهی غیابی بخوانید دیگر کاری نمیشود) همین  توسعه را نمودندوبس .

http://www.24sahat.com/1393/02/17/32034/

همه مردم از ریس جمهور نااومید هستند حتا در روز های اخیر دوره ریاست جمهوری باید کار های خودرا به خوبی پیش میبرد .که نکرد .مردم را بیشتر خشمگین نمود،روشن نمود که من برای شخص خود کارنمودم نه برای شما مردم.

http://www.khaama.com/persian/archives/14062

ریس جمهور اقارب خود را که از دست نداده که درد ملت رابداند ،این را ملت میداند که برسر احالی ارگوی ولایت بدخشان چی آمده است .ریس جمهور فعلی فرزند آن ننه هوا وبابا آدم می که ما مردم دنیا هستم ،نیست.چرا که میگویند (بنی آدم اعضای یکدیگراند که در آفرینش زیک گوهراند)او ازاعضای ما نبود.اگر میبود خودرا شریک غم ودرد مردم افغانستان میدانست.این هم پیام مردم افغانستان توسط یک خبرنگار .

http://www.iranglobal.info/node/33313About the author

royasarwari

رویا سروری از مکتب امر علی شیر نوایی

Subscribe 0
160