برج ایفل

Posted on at


برج ایفل که یکی از آسمانخراش های جهان است در شهر پاریس فرانسه نزدیک رود سن واقع شده است همچنان این برج بزرگ از فلز ساخته شده است و به عنوان نماد فرانسه شناخته می شود و قابل یاد آوری است که این برج از جمله هفت عجایب جهان نیز به شمار می رود و در سال 1887 توسط شخصی بنام (کاستیوا ایفل )ساخت آن شروع و در سال 1889 ساخت آن به پایان رسید و به همین دلیل است که به نام ایفل شناخته می شودو هنگامی که این برج ساخته شد به عنوان بلند ترین آسمانخراش جای برج های واشنگتن را گرفت وتا ساخت برج( کراسلر)نیویارک مدت 41 سال به عنوان بلند ترین برج جهان بود و هم اکنون در پاریس بلند ترین برج اما در فرانسه چهارمین برج بلند است همچنان پر بازدید کننده ترین برج در جهان است که همه ساله بیش از پنج میلیون نفر از آن دیدن می کندبلندی این برج تقریبا به( 325) متر می رسد و دارای( 1665) طبقه تا بلند ترین نقطه است و به دلیل ساخت آن توسط آهن( 7200)تن وزن دارد و این برج متواتربعد از هفت سال با دهها تن رنگ، رنگمالی می شود و هم اکنون رنگ آن قهوه یی استو در این اواخر الی طبقه دوم آن به روی بازدید کننده گان باز است و اجازه بازدید از طبقه های دیگر آن از طرف دولت فرانسه داده نشده است و به یک طرف آن رود سن و به طرف دیگر آن مقبره یا گنبد زیبای ناپلئون است همچنان قابل یاد آوری است که این برج برای دروازه ورودی نمایشگاه انقلاب کبیر فرانسه ساخته شده بود و پس از این نمایشگاه مورد قبول مردم قرار گرفته و به عنوان نماد فرانسه شناخته شد
160