تعلیم و تریبه دختران از دیدگاه دین مبین اسلام

Posted on at


تعلیم و تریبه دختران از دیدگاه دین مبین اسلام

دین مبین اسلام نه تنها زنده گی انسانهاراحفاظت میکندبلکه حقوق تمام مخلوقات را نیزرعایت میدارد،حتی درمورد حقوق خردسالان هم به مسلمانان هدایت داده تا درتربیت وپرورش دختران خود توجه جدی کرده،تربیت دختران را نسبت به پسران اولویت بیشترداده است.چون دخترسبب کامیابی یک خانواده میشود. ودین اسلام برای مصونیت دختربرای پدر و مادر وظیفه داده تا مرحله ازدواج توجه جدی بادختران خود نمایند

تاکه مورد شکارانسانهای بد اخلاق و زشت جامعه قرارنگیرند ودر اجتماع مانند سامان آلات تجارتی استعمال نشوند.چون در دوران جاهلیت دختران هیچ حقوقی نداشتند وموردآذرو اذیت انسانهای بد قرار میگرفتند واگردرهرخانه ی که دخترمتولد میشد به جای خوشحالی ماتم میگرفتند.آنقدر به دختران و زنان خود ظلم و ستم میکردند که بعضی از آنها دختران خود را زنده به گور کرده و زنان خود را به حیث کنیزبه خانه های مردم میفرستادند.اما ازنظردین مبین اسلام این کارها یک عمل بسیارناپسند و نادرست میباشد پس برما مسلمانان لازم است تادر مورد تریبه دختران خود توجه جدی نموده وآنها راهمانند پسران خود دوست داشته و میان آنها هیچ فرق نگذاریم.چون الحمدلله ما مسلمان هستیم وازدین مبین اسلام پیروی میکنیم

 

 

 

 

 About the author

160