رنگ ها

Posted on at


                                                                 


رنگ ها تاریخ بسیارکهن دارد رنگ ها اززمان های بسیارقدیم کشف شداست که رنگ ها روزبه روزروبه پیشرفت می باشد که رنگ ها درجامعه استفادهای خیلی زیادی دارد برای ساختن رنگ ازفرمول های کیمیاوی استفاد میشود وازرنگ خیلی استفاده های زیادی میشود درانواع واقسام چیزها ازرنگ استفاد میشود رنگ استفاد 


های خیلی زیاد دارد ازرنگ برای استفاد کردن لباس ها استفاد میشود برای رنگ کردن لباس ها ازانواع رنگ ها استفاد میکند تا لباسهای ما به رنگ های خوب وزیبا دید شود وازرنگ برای چیزهای مختلف دیگرهم استفاد میشود رنگ استفادهای خیلی زیاد دارد رنگ به طورطبعی وبه طورصنعت پیدا میشود ودرهرچیزازرنگ استفاد


میشود تا همان چیزها را به طورزیبا طرومقبول ترنشان دهد ازرنگ برای استفاد رنگ کردن موترها استفاد میشود رنگ خیلی خوب می باشد هررنگ دران قدرتی نهفت می باشد                                                


                                    About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160