کوشش و کامیابی

Posted on at


پیامبر برای ما گفتند : ای جوان مرد بر دروازه های رزق و روزی تو قفل زده شده است  


سعی و تلاش ما در راه کسب رزق و روزی در حقیقت مانندی کلیدی است که قفل دروازه رزق را باز کنی 


 


  


 


 


بدون کلید نمی توان دروازه رزق را بازکرد بدون طلب کردن از درگاه خداوندنمی توان بدست آورد 


مرغ به وسیله پر وبال خود می تواند به آشیانه خود برسد و آنچه که سبب رسیدن به مراد ومقصد انسان میگردد در حقیقت همت بلند آن است 


اگر باز صید و زیبا وتیزبین باشد وقتی صید آن موش باشد در حقیقت در حقیقت خودش حقیر و کوچک میگردد 


اما اگر جغد که جایگاه آن در خرابه ها است آرزوی رسیدن به قصر پادشاهی  را داشته باشد در حقیقت او جایگاهی بهتری از باز دارد و تو به چهره اش نگاه مکن 


همیشه تو در راه بدست آوردن مقام بالاتری کوشش کن زیرا رهنمایی انسان در ابتدا درخواست و طلب خودش می باشد 


!ای بزرگوار نگاه نکن که کوچک و نتوان هستی بلکه به همت بلند انسانیت خودتو را داشته باش 


هرکسی که در راه رسیدن به گنجی تلاش وکوشش میکند نام بزرگی را در آینده بدست می آورد 


در زنده گی تنبلی وسستی شرط و اساس آن نیست شیوه واساس زنده گی کسب کردن شغل و وظیفه است


هر کس که توانسته است  ثروت ودارایی بدست آورده باشد نتیجه کوشش وتلاش است .


هرکسی که با داشتن طلا و نقره یگانه است  بدان که در راه بدست آوردن آنها صبر و تلاش زیادی را دیده است.About the author

160