پشم و ارزش اقتصادی آن

Posted on at


پشم عبارت از تار یا الیافی است که بشر از آن بخاطر ساخت، بافتن و درست کردن پارچه ها و دیگر وسائل استفاده می کنند. در حقیقت بشر از زمان پیدایش از آن استفاده می کرد و برای تهیه لباس و وسایل دیگر به پشم ضرورت داشت و در نتیجه تحقیقاتی که صورت گرفته این نیز معلوم گردیده که یونانیان و مصریان قدیم نیز به ریسیدن و این هنر بلد بودندو قابل یاد آوری است که پشم عبارت از مویی است که بروی پوست حیوانات مثل گوسفند روئیده و بعدا برای مقاصد فراوان از آن استفاده می شود و اما از پشم خالص و اولیه در صنعت استفاده بعمل نیامده بلکه اول باید چند مرحله را طی کند تا به مرحله استفاده برسد و از جمله این مراحل شانه زنی ، رنگریزی ، ریسنده گی و آخرین مرحله آن عبارت از در آمدن آن بصورت نخ است  می توان نام برد و بعد از آن می توان در صنعت بافنده گی از آن استفاده کنیم و از جمله وسایلی که از پشم بافته می شود می توانیم قالین ، نمد ، گلیم ، انواع چپن ها ، کمپل ها و غیره بافته می شود همچنان برای تهیه لباس مورد استفاده انسانهای اولیه قرار می گرفتو پشم در صنعت قالین بافی دارای ویژه گی های خاصی است که از لحاظ ظرافت ، رنگ ، درخشنده گی ، طول و قابلیت ارتجاعی نسبت به دیگر تار های بافتده گی برتری دارد و بهترین پشم برای بافتن قالین پشم گوسفند قره قل و مرینوس است و به دلیل الیاف نازک و طویل بودن آن این نوع پشم دارای مرغوبیت زیاد استهمچنان مردم افغانستان اکثرا توسط بافت همین اشیا در حفظ نظام اقتصادی کوشش می کنند و در بسیاری از نقاط افغانستان از پشم گوسفند قره قل وسایل زینتی و صنعتی را بافته و به خارج از کشور صادر می کنند و در این اواخر خوشبختانه قالین دستی افغانستان در سطح جهان مقام اول را از خود کرده است و به همین دلیل صنعت دستی در افغانستان اندکی رونق گرفته است و برای رونق هر چه بیشتر آن اولا باید نسل حیوانات مانند گوسفند قره قل توسعه یابد و ثانیا نمایشگاه های بزرگ و بین المللی در افغنستان به دلیل نمایش صنایع دستی برگزار و بطور دایمی ایجاد شود
160