آرزوی من

Posted on at


آرزو عبارت خواهش نخواسته ای است که زندگی انسان ها بران استواراست.حال این خواسته هاجنبه مادی ومعنوی را میتواند دربرداشته باشدکه درجهت رشدوترقی زندگی موثرومفیدواقع گردد.زندگی انسان یعنی همین تلاش وتکاپوی وی هومولده به همین اصل استواراست گاه این آرزوهامحدود میگردد.


به خود شخص علایق وی که در دایره انفرادی میچرخدوگاه عام وکلی میباشد.وبرای رسیدن به آرزوهاگاه راه درست وگاه راه اشتباه،گاه با موفقعت همراه است وگاه با شکست،گاه همت بالاتجربه افرین میشودوگاه ضعیف وناتوانی سستی به بار می آورد.صبر، تحمل، پشتکار، هدف، همت بالا، تلاش و زحمت بی وقفه برنامه ریزی، ذوق وانگیزه ایمان راسخ ازجمله رسیدن به آرزو شمرده میشود.


بایدهمچو خصایل داشت تابه انچه آرزویش داریم برسیم به عنوان یک نوع جوان من نیزآرزوهای دورودرازی را درهمواره در سر داشته ودارم ومیدانم٬ برای برآورده ساختن آنها بایدتلاش کردکه باوجود تمام دشواریهای که در زندگی و جتماع دارم با تمام وجود برای رسیدن به ان کوشش نمایم ازناهواری های فرازو نشیب هانترسم وبا نیروی رسیدن به آرزوی خود یک خدمت گارخاص باطنی برای کشورعزیزم اقغانستان باشم.هرچه تمامتر بسوی اهداف خودگام بردارم تا انشالله به یاری خداوند پاک به آنچه در دل دارم برسم.


به امید برآورده شدن آرزوهای نیک تمام انسانها...!


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_post 


مژگان حبیبیAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160