جایگاه انسانی زن در جامعه

Posted on at


زن باید برای آزادی انسان از اسارت انسان مبارزه کند در جامعه ما زن قبل از آنکه در اسارت مرد باشد در اسارت جهل است .قران کریم برای زن جایگاه انسانی برابر و مساوی با مرد قایل میباشد واقعیت زن در تاریخ با حقیقت زن در قران کریم متضاد استزن و مرد دو چهره از یک پیکره واحد انسانی هستند که در فلسفه خلقت زن و مرد تفاوت ندارند.از دیدگاه اسلام موقعیت زن در سیاست جامع و روابط اجتماعی با موقعیت مرد یکسان است. زن در تاریخ پدیده مظلوم محکوم و محروم بوده که نه صدا دارد نه انتخاب نه اختیار و نه ارادهزن در جامعه موجود صاحب حق شناخته نمیشود انها مکلف اند تا اسارت را بپذیرند خدمت گذار باشند و همسر مرد باشد نه هم شان مرد.در جامعه ای که انسانیت زن مورد احترام قرار نمیگیرد و فقط از خدمت اش سخن به میان میاید که زن موجودی است ناتوان که قوت اش را جرم فریادش را خطا و صدایش را گناه میدانند این مظلوم بی حق صرف صاحب یک حق پنداشته میشود و آن اینکه باید مطیع و تسلیم مطلق باشدزن در این راستا باید کسب مقام کند زن باید از این اسارت بر امده و خود مختار شود و باید علیه بی حقی خود اعتراض کند. زن چگونه میتواند صاحب حق و ازادی شود و چگونه میتواند با مرد در تساوی قرار گیرد.برای اینکه زن در جامعه بتواند تصمیم بگیرد و در سیاست و در تاریخ کشور بدرخشد


 


برای انجام این همه مبارزه در راه اگاهی یگانه راه نجات زن افغان است که از این راه میتواند ازادی را انتخاب کند و ارزش های نو را در فرهنگ به میان اورد که از این طریق میتوانند در روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی حضور پیدا کنند یک زن نه تنها نیم نفوس یک جامعه را تشکیل میدهد بلکه نیمی از نفوذ قدرت و ظرفیت جامعه را در اختیار دارد


 


دولت جمهوری افغانستان در حالی که زمینه را برای حضور زن در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی مساعد نموده است.طی پنج سال اخیر زنان جامعه ما توانسته اند نقش سالم و سازنده ای خود را در ایجاد تحولات کشور ایفا نمایند.حضور زن در مشرانو جرگه و ولسی جرگه سطوح مختلف دولتی در کانون های علمی تربیتی و فرهنگی از کارنامه های بزرگ تاریخی منتخب جمهوری اسلامی افغانستان می باشد About the author

160