عاقبت کار

Posted on at


 


با نگهی یار من برده دل زار من


برده دل زار من با نگهی یار من


سینه افگار من شد هدف تیر او


شد هدف تیر او سیه افگار من


ترک حفا کار من ترک حفا کی کند


تر کحفا ی کند ترک حفا کارمن


باعث آزار من گشته باغیار یار


گشته باغیار یار باعث آزار من


چهره گل نارمن شده ز غمش زعفران


شد زغمش زعفران چهره گل نار من


دیده خوبار من راز مرا کرده فاش


راز مرا کرده فاش دیده خوبنار من


عاقبت کار من تا چی شود مخفیا


تا چه شود مخفیا عاقبت کار م


 
About the author

160