کلامی از صنف اموزشی مان

Posted on at


زندگی پر از خاطره ها است و هر ورق و صفحه ئ این زندگی مملو از این خاطرات و زیبایی ها است؛ که گاهی این خاطره ها از دوستان و گاهی از فامیل مان شکل گرفته است.


در یکی از اوراق و صفحه های این زندگی خاطره ئ فراموش ناشدنی حک گردیده است که عبارت است از: همین کورسی است که در مکتب مان دائر گردیده است. کورسی است که با هم صنفیان و یا بهتر دوستان جدیدم در یک محیط پر از محبت و صمیمیت درس می خوانیم و حرف می زنیم و تبادله نظر می کنیم و بر اندوخته های ذهن مان لحظه به لحظه نکات بسیار می افزاییم.بهترین چیزی که در این صنف در نظرم خوب جلوه می کند، استاد عزیز و مهربان ما هست که گویی با کلام و الفاظ خوب و مهربانش قلب های مان را نوازش می دهد و به ما رنگ دیگری از این زندگی را نمایان ساخته است. در تمام وجودم ان چنان حسی را ایجاد نموده است که مرا به اوج رویاهایم نزدیک تر ساخته است. مرا ان چنان امید وار ساخته که به خود تلقین می کنم، که من می توانم و می خواهم مه در اینده بهترین نویسنده باشم  و بتوانم از طریق این توانمندی ام قوت دختر افغان را بر همگان اشکارا سازم.این کورس واقعا یکی از جنبه های مثبتی از این دنیا بوده که در طول این سال تجربه کرده ام.قسمی وارد زندگی شده است که انگار دستم را گرفته و مرا به سوی پرتو روشنایی های ارزو هایم نزدیک و نزدیک تر می سازد و مرا در مسیر درست دست یابی به ارزو هایم روان ساخته است  و ان راه دشوار و غیر ممکن که فکر می کردم هرگز امکان وجودش نیست برایم هموار نموده است. حس می کنم رویا هایم دم دست و به اهدافم رسیده ام و امید دارم که تا پایان این دوره ئ درسی خاطره ها و داشته های زیبا و مفید و فراموش ناشدنی داشته و حفظ شان نمایم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتونید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post 


قدسیه محمدیAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160