دنیای عجیبی است

Posted on at


در دنیای عجیبی زندگی میکنم، دنیای که توسط قانون کار ما اراده میشود. پسری برای پدری بدنیا می آید. وپدر احساس خوشحالی وشادمانی می کند.خیلی کم متوجه میشود که پسر برای تسویه حساب های قدیمی آمده است. مرد جوانی عاشق دختر عمویش بود. بعد از ازدواج دختر متوجه شد که شوهرش نمیتواند توقعات اورا برآورده سازد. تقاضای طلاق کرد و مدعی خانه ای شد که در آن زندگی می کردند. مرد بیچاره مجبور شد خانه را به او واگذارکند و امروزه بی خانمان و آواره است. از طرق(کارما)

ما با کسانی که سرو کار(کارمایی)داشته ایم، تماس پیدا میکنیم. آنچه که به آنها بدهکاریم به آنها میدهیم و آنچه طلب داریم می کیریم. تولد هرگز تصادفی نیست.(کارما)تصمیم میگیرد که من در کدام خانواده متولد شدم. همه باور دارند که اگر کار شریرانه ای از کسی سربزند باید بخاطر آن مجازات شود. اگر چه قانون(کارما)مجازت نیست بلکه اصلاح است. ممکن است به نظر برسد که قانون (کارما)برای کارهای نادرستی که در گذشته دور یا نزدیک کرده ایم مارا مجازات می کند.

قانون(کارما)هرگز مجازات نمی کند.مارا در وضعیتی قرار میدهد که فرصتی برای رشد پیدا کنیم. قانون(کارما) تجربه ای برای ما فراهم میکند که کمک می کند شخص بهترو شریف تری شویم. بنابرین بیائید موقعیتی را که در آن هستیم قبول کرده و با یاد گرفتن درسی که آن تجربه خواص می خواهد به ما بیاموزد، بیشترین فاده را از آن ببریم این طریقه پیشرفت معنوی است.(کارما) کسانی را که خودشان را با بدن یا ذهنشان می شناسد محدود می کند.(کارما)کسانی راکه به زمان و فضا بستگی دارند. محدود می کند. خیلی از ماها فکر می کنیم(من در فلان زمان وفلان ساعت ودر فلان کشور و فلان جا به دنیا آمده ام. من بلندی قدم این قدر است و وزنم آن قدر است. من در خانه قصر مانند زندگی می کنم و ثروتمندم و نفوذ زیادی روی مردم دارم.) وقتی به این خطوط فکر می کنم،

قفسی از زمان و مکان درون ذهن خودمان می سازیم و تمام مدت زندگی خودمان را با آن تطبیق می دهیم خداوند در گیتا می فرماید!(اوه.آرجونا! زندگی بدون تولد و بدون مرگ هنرتوست. سلاح نمیتواند آسیبی به تو برساند، آتش نمیتواند تورا بسوراند. آب نمیتواند تورا ترکند. هیچ بادی هم نمیتواند تورا خشک کند. هنرتو. فناناپزیر، جاویدان و کامآ متمرکز، فراتر از زمان ومکان. مبارک باد فردی که خودش را بشناسد. باری او هیچ رنجی ندارد. برای او هیچ مشکلی وجود ندار. اوآن آزادی را که متعلق به فرزندان خداست. دارد برای مافرزندان زمان و مکان-مشکلات بی انتهایی وجود دارد. بزرگترین مشکل بشر، خودش است-خود خوش

 160